miércoles, 16 de enero de 2019

El Hospital de Santiago y San Bartolomé das Figueiras: úa pequena averiguación.Del hospital existente antiguamente nas Figueiras sabemos ben pouco. A inscripción qu’hai na portada da igresia parroquial indica a vinculación del hospital col gremio de mariantes das Figueiras: EN EL AÑO DEL SEÑOR DE 1787 SE IZO ESTA IGLESIA DEL OSPITAL A COSTA DEL GREMIO DE MAR DESTE PUERTO DE FIGERAS CON ORDEN SUPERIOR. A existencia del hospital é mui anterior á fecha indicada na inscripción: anque desconocemos cóndo foi a súa fundación, os datos lévannos como mínimo un par de centos d’anos máis atrás. Tampouco nun podemos afirmar de xeito exacto qu’el sito da igresia fose sempre el del hospital, nin tampouco qu’a súa fundación tuvese un orixe gremial, anque é ben clara clara a vinculación posterior al gremio, qu’era incluso el amo del edificio y a praza qu’hai al pé.

Inscripción da portada da igresia parroquial das Figueiras (Foto: Fernando García Rodriguez)
Como noutros asuntos da nosa historia, é Teijeiro (1894) el primeiro que nos fala d’esta institución na súa sempre necesaria obra Algo para la historia de Figueras de Asturias, apuntes ampliados máis tarde por José Luis Pérez de Castro (1951) nel sou artículo «Los peregrinos a Compostela en su paso por Figueras», pro deixando nos dous casos abondos vacíos referentes a historia d’este establecemento.

Realmente é Ramona Pérez de Castro (2012: 396-408), na súa documentada investigación Fundaciones particulares benéfico-asistenciales y docentes en Asturias (Siglos XV-XIX), a que profundiza nel tema, enchendo as muitas carencias qu’hai na historia d’esta institución. Na súa tesis doctoral podemos toparnos con abondos datos sobre el sou obxeto, patrimonio y administración, citando a súa existencia xa en 1592, ano en qu’é otorgada «Licencia para ciertas indulgencias concedidas a los cofrades de la Cofradía de Santo Bartolomé de la villa de Figueras. Diócesis de Oviedo». Nun vamos recoyer aquí os múltiples datos da mesma, pro recomendamos a súa lectura al detalle a todos os interesaos en profundizar neste tema.

Así y todo, el investigador Anastasio Rojo Vega trascribe un codicilo dao en Valladolid que nos permite remontar a existencia del hospital einda outros 39 anos máis atrás, hasta el 10 d’abril de 1553. Nel codicilo, Arias Pardo de Londebún, «señor de Las Figueras», dota al Hospital d’úas contas propiedades:

yten dixo que mandava y mando que den dos sabanas al espital de las figueras para los proves y mando que los quartillos de vino que alli se le deven del aforamiento de las pipas en el dicho su lugar de las figueras mando que se den al dicho ospital perpetuamente para siempre jamas para consolaçion y refrigerio de los proves que en el estuvieren.

            A vinculación dos Pardo col hospital é larga, otorgándoye a súa protección y exercendo como patronos d’él. Así y todo, convén aclarar que de momento nun se pode atribuíryes a súa fundación, máis se reparamos en qu’a supervisión y control das contas levábanlas os visitadores eclesiásticos (Pérez de Castro, 2012,397).

            El hospital era de probes y pelegríos, y a súa relación col Camín de Santiago é evidente, algo que convén recordar, porque nas guías modernas son escasas as referencias ás Figueiras como lugar de paso da Ría del Eo. Quén me dera qu’esta pequena contribución axude a darye a importancia que neste punto merece.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

GARCÍA Y TEIJEIRO, Miguel (1894): Algo para la historia de Figueras de Asturias, Rivadeo, Imp. de J.M. Páez e hijos de Cascante.
PÉREZ DE CASTRO, José Luis (1951): «Los peregrinos a Compostela en su paso por Figueras», Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, 14: 385-389.
PÉREZ DE CASTRO, Ramona, Fundaciones particulares benéfico-asistenciales y docentes en Asturias (Siglos XV-XIX), Universidad de Oviedo, 2012, , pp.396-408, http://hdl.handle.net/10651/13044
ROJO VEGA, Anastasio, 1553.Codicilo de Arias Pardo de Donlebún, Señor de Las Figueras (Transcripción),
https://investigadoresrb.patrimonionacional.es/uploads/2013/07/1553-ARIAS-PDL.pdf


miércoles, 12 de septiembre de 2018

Un censo das Figueiras de 1912.

    Envióume xa hai us meses Víctor Manuel Díaz Díaz (Víctor de Primote) un censo electoral de 1912. Nél recoyense os electores da sección das Figueiras según a Lei Electoral de 1907 (homes mayores de veinticinco anos con al menos dous anos vivindo nel conceyo y que nun tuveran inhabilitaos pra selo por sentencia firme). Nas cuatro foyas que lo forman aparecen un total de 237 electores.

    Dende el meu punto de vista quizáis lo máis interesante ha ser el nome das cayes. Neste censo xa salen muitas cayes coa denominación actual (Comercio, Campoamor, Alameda, Cantábrico, Covadonga, Colón...), pro hai muitas con nomes anteriores, a mayor parte con nomes relixosos (Jesús, Obispo, Sta. Ana, S.Antonio, S. Roque, S. Isidro ou S. Feliz), pro tamén observamos outros nomes máis ou menos chamadeiros (Princesa, Teatro, Carmen, Concepción ou Donlebún) y a permanencia d'algún topónimo máis tradicional como Penalba, Cotarelo (por El Cotarelo) ou Laguna (por A Lagúa). Prá Ribeira usan dúas denominaciós: El Muelle y Playa. Quen teña ganas y tempo pode rebuscar na lista entre os sous antepasaos y seguro que leva algúa sorpresa.

    Outro dos detalles que poden ser interesantes é el da edá. Anque podemos toparnos con Marcelino Martínez del Arne, de 91 anos, son poucos os homes de máis de 70 anos, cousa que nun nos parecerá raro conocendo lo que cambióu nas últimas décadas a esperanza de vida nel noso país. Se tuvéramos a mesma lista feita cos nomes das muyeres, seguramente había subir a esperanza de vida da parroquia, y el número d'electores mayores de 25 anos había ser abondo máis qu'el dobre dos 237 qu'aquí vemos.

    Pr'acabar, é importante el dato que nos ofrece sobre alfabetización. Á pergunta de se saben ler y escribir responden non us corenta electores, un 17 % máis ou menos. Tendo en conta que faltan os menores de 25 anos, ese porcentaxe había ser sin duda menor, algo que taba mui por delantre da media española (qu'había rondar el 40 % entre os homes).

    É ben sabido qu'en Asturias había úa tasa d'alfabetización superior á media del país por varios factores (básicamente pola importancia del obrerismo na zona central asturiana), pro é qu'ademáis a preocupación pola educación é úa constante na historia da nosa pequena vila, qu'intentóu cubrir ese campo con proyectos públicos ou privados (ben de carácter lucrativo ou de baldre). Atrevóme a dicir (y é un simple parecer polo que teño lido da nosa vila, pro carezo de datos precisos) que, dentro del occidente d'Asturias y a marina luguesa, a tasa d'alfabetización pixota había ser naquela época mui superior á media da zona.

    El outro dato que nos dá el censo é a profesión de cada ún dos electores, que nos val pra faernos úa idea del actividá económica das Figueiras. Haiche muito mariñeiro, pilotos y marinos, pro tamén abondos xornaleiros y labradores, carpinteiros, industriales, médicos y abogaos. Pra rematar, un barqueiro, profesión que sempre debéu existir nel noso porto.

    Rebuscade un pouco na lista, qu'igual topades algúa sorpresa y, se vos presta, cuntádenola.

martes, 21 de noviembre de 2017

Cen anos da Fundación Villamil

 

   
El doce de xuyín de 1917 (acaba de faer agora cen anos) foi publicada naGaceta de Madrid a Real Orde que declaraba de beneficencia particular docente a fundación de D. Florencio López Villamil.
 
Dice a Real Orde que por testamento de setembre de 1904 fundóu D.Florencio Villamil úa escola de primeira enseñanza qu'había ser de baldre pral alumnao, dotándola con un capital de 355.668 pesetas con 34 céntimos en valores públicos, úa finca rústica y un edificio. Ese mesmo testamento noma patronos a D. Fernando López Villamil, D. Francisco García Bustelo y D. Fermín Braña y Castro.
 
           A creación d'institucióis educativas con capital chegao da emigración americana son numerosas en Asturias y noutras rexóis del norte peninsular, ben con donacióis colectivas (coa intervención das Sociedades de Naturales ou outros tipos d'entidades asociativas en América -d’este tipo son as escolas de Bual ou Bres, en Taramunde-), ou ben a través de donacióis particulares como é el caso da das Figueiras.

Nun é sin embargo ese orixe del capital, senon el sou carácter laico, lo que fai destacable a Fundación Villamil entre outras institucióis educativas. 

Hasta aquela fecha, a existencia d’escolas laicas en Asturias era mui nova y probe, restrinxida a os centros máis industriales da rexón (máis en concreto Xixón y os vales mineiros) y nun proceso realmente innovador qu'inauguraba nel ano 1911 a Escuela Neutra de Xixón. Estas escolas "abren una vía de entrada a las nuevas corrientes pedagógicas que se van experimentando en diversos lugares del país" (Fernández Riera, Macrino, La Escuela Neutra Graduada de Gijón, p. 266, KRK Edicióis, Uviéu, 2005).
 
Este movemento de renovación pedagóxica taba abondo ligao en Asturias al reformismo político qu'encarnaba naquel momento Melquíades Álvarez. El Partido Reformista "planteaba la modernización del país desde una perspectiva regeneracionista y consideraba la educación y la cultura como elementos claves para romper la inercia histórica que dominaba en España" (Mato Díaz, Ángel, Los Patronos de la Escuela (Historia de la Escuela Primaria en la Asturias Contemporánea), KRK Ediciones, Uviéu, 1996).
 
          Nel occidente d'Asturias xurde un corrente politico-cultural rexeneracionista que deu pé a iniciativas como a Biblioteca Popular Circulante de Castripol nel ano 1921 Búa parte del patronato da BPC tía vinculación política col Partido Independiente de Vicente Loriente Acevedo, padre del ideólogo da creación da Biblioteca: Vicente Loriente Cancio.
 
El Partido Independiente, que s’ha integrar nel Partido Reformista nel ano 1913, buscaba rexenerar politicamente Castripol y el sou partido xudicial (Suárez Fernández, xosé Miguel, El "Teatro Aldeano" da Biblioteca Popular Circulante de Castripol (1929-1934), páxs.15-22, Ámbitu, Uviéu, 2009). Hai que dicir qu’os mesmos sectores sociales y políticos que primeiro chufaran y deran esfouto á BPCC acabaron véndola como un elemento peligroso de desestabilización social (Suárez Fernández, op. cit.).
 
Anque nun existía úa vinculación directa entre a Fundación y el partido reformista máis aló del ideario a defender, ún dos principales validores del ideario reformista nas Figueiras era precisamente el principal encargao de levar a bon porto el testamento de Florencio López Villamil: el médico municipal Fermín Braña Castro.
 
Fruto das súas actividades póliticas, Fermin Braña había ser desterrao das Figueiras nel época da Dictadura de Primo de Rivera. El desterro foi levantao pol Gobernador Civil en xeneiro de 1925 (La Voz de Asturias, 2 de xeneiro de 1925) y el lugar unde residíu foi Villarramiel (Palencia) (El Aldeano, 30 de setiembre de 1930).
 
Temos que darnos conta de que dende a creación da Fundación inda han faltar us cuantos anos hasta a proclamación da Segunda República, qu'é el momento nel qu'estas ideas de renovación han "institucionalizarse" en parte, lo que nos deixa máis claro lo adelantada que taba nel tempo esta proposta pedagóxica.
 
Os Estatutos y el Regramento de Réxime Interior da Fundación indican como principal obxetivo el “Suministrar las enseñanzas concernientes para una refinada educación integral moderna, tanto intelectual como física, moral y estética, pero ajena a toda influencia religiosa o política”, establecendo normas estrictas pra impedir inteferencias relixiosas ou políticas: “La actuación del personal y la enseñanza de la fundación serán completamente ajenas a toda influencia política y a toda confesión religiosa”.
 
          Nun había ser hasta el 6 de decembre de 1919 condo s'inaugure a escola como tal y empece a funcionar.
 
            Na nova qu’el diario reformista El Noroeste de Xixón publica el 8 de decembre de 1919, el corresponsal pixoto fala da escola (baxo el título de “Escuela Laica de Figueras”) como “promesa de una verdadera cultura popular”, recalcando el periódico que d’ela habían salir “hombres preparados para la lucha social, libre de anacronismos pedagógicos, limpia la mente de esa broza de conocimientos inútiles que aún no han podido desecharse de las escuelas de España”.
 
            A nova da inauguración ha ter sito tamén nel decenario Castropol, unde se indican datos máis precisos del evento, que cuntóu con banda de música y cuetes qu'ergueron a xente ás sete da mañá, que fora Fermín Braña el encargao de dar el discurso, qu'había pastas y licores pra os convidaos y que pola noite había celebrarse úa verbena pra festexar el inauguración delantre del edificio que taba iluminao con abondas bombillas eléctricas, bailando hasta deshoras da noite. Esa mesma nova informa d'úa matrícula de 60 nenos.
 
               A vida da Fundación naquelos anos de cambeos nun debéu ser fácil. Tampouco nun conocemos ben a marcha del sou proyecto pedagóxico, basado nel laicismo, y hasta únde chegóu este. El anuncio buscando maestros y maestras na publicación El Magisterio Español que fai el sou patrono Fernando López Villamil deixa ben claro ese carácter laico, pro é del ano 1920 y a Fundación acababa de constituirse (el xornal era de 2.000 pesetas al ano cada ún, según ese mesmo anuncio).
 
 
          Fermin Braña ha seguir vinculao á Fundación Florencio L.Villamil polo menos hasta entrada a República. Como director ou xerente das Escolas figura na nova que El Aldeano publica el 28 de febreiro de 1931 con motivo da morte us días antes d’outro dos testamentarios de Villamil. El difunto era el vecín de Barres Domingo López Gonte, y el día del enterro (11 de febreiro) é Braña el qu'ordena suspender as clases y qu'el alumnao acuda al enterro.
 
Al outro ano as escolas tuveron problemas pr'abrir el curso pola prohibición de salidas de capitales que decretara el goberno arxentino, faltándoye recursos pra pagar os salarios dos maestros y os gastos máis elementales (Región, 9 de novembre de 1932). Este mesmo diario volve incidir en problemas referentes á cobertura das prazas de maestros en 1933, dando pé á publicación d'úa nova en Las Riberas del Eo respondendo á publicación del periódico carbayón. A nova defende el funcionamento das Escolas y a dirección que levaba a cabo el patrono Fermín Braña (Las Riberas del Eo, 7 de xeneiro de 1933). Al parecer, y según a nova das Riberas, a falta de profesorao pras escolas vén motivada pola falta de deretos pasivos dos maestros da Fundación, al contrario dos que trabayaban pral Estao (en definita: taban miyor pagaos os maestros das Escolas Nacionales). Este enfrentamento con un diario tan conservador como Región ten sin duda el trasfondo del carácter laico da Fundación.
 
           Nesa mesma nova das Riberas indica el nome del novo maestro da Fundación: Fernando Pérez Rodil, “tan jovial, de extraordinaria simpatía, y reconocidos méritos, próximo a obtener el título de licenciado en Derecho, es la buena estrella que alumbra la gloriosa Fundación Florencio Villamil, para que siga proporcionando luces a la infancia”. Fernando Pérez Rodil debéu seguir como maestro hasta el inicio da Guerra, sendo asesinao en L.luarca el 12 de decembre de 1937 coa edá de 32 anos tras un Conseyo de Guerra del bando sublevao qu'ordena fusilalo (información de Xosé Miguel Suárez Fernández).
 
Tamén outro dos maestros que tuvera anteriormente a Fundación, Pablo Martínez-Crespo, que naquel momento daba clases na Ría d’Abres, foi represaliao y máis tarde asesinao nel Chao (San Tiso) despós de sacalo da cárcel de Castripol un grupo de falanxistas. A muyer de Martínez Crespo, Felicitas Ezquerro, era titular da Escola de Barres y foi tamén represaliada, obrigandoye a deixar a escola, marchando pra Ribadeo, unde abríu úa academia qu'era conocida como a escola das Laicas.
 
Todo esto levanos a pensar en qu’el caracter laico y reformista da Fundación duróu nel tempo todo lo que ye deixaron, pos coa chegada al poder del réxime franquista é evidente a desaparición del mesmo.
 
Despós da victoria dos sublevaos, adáptanse os Estatutos al “espírito nacional” según a Circular de 5 de marzo de 1938 qu’obrigaba a formar a os “fiyos d’España” nel amor a Dios y á Patria, perdendo a Fundación dende entoncias el carácter laico que fora fundamental na súa creación.
 
 
Polo demáis,nun se fain muitos cambeos nel articulao dos Estatutos y Regramento, anque a súa aplicación había ser outro cantar.A nova redacción dos Estutos ta firmada por José R. Bedia en nome del Patronato.
 
            A Fundación había seguir d’algún xeito (anque solo fose nominalmente) porque en 1968 apróbase nel BOE del 20 d’agosto el regramento del sou Conseyo Escolar.
 
            A partir d’esa fecha nun topamos muitos rastros da Fundación, anque en algún momento se fixo úa cesión á Conseyeiría d’Educación del Principao dos locales das escolas pral sou uso educativo.
 
Eso xa é outra historia (sobre a que tamén é importante dar algo de luz, peró nun me corresponde a min faelo). Queda claro de todos os xeitos que con este proyecto As Figueiras tuvo a sorte de ser pioneira d’un modelo educativo adelantao al sou tempo y único na súa contornada. Agora que se van faer cen anos da súa posta en marcha é merecido darye este homenaxe pequeno.
 
 
 

 

lunes, 1 de mayo de 2017

Mariñeiros pixotos na Batalla de Trafalgar

     El texto que vén agora é úa circular del Ministerio de Marina publicada na Gaceta de Madrid del 7 de xuyín de 1858 pr'averiguar os nomes d'aquelos que tomaran parte na Batalla de Trafalgar: 

     "Con frecuencia se reciben en este Ministerio exposiciones de individuos que se dicen pertenecientes á los equipajes de la escuadra que en 1805 sostuvo el glorioso combate de Trafalgar, suplicándose les asista con socorros ó pensiones para remediar su indigencia ó desvalimiento; y deseando S.M. proporcionar á los individuos existentes aún de los que tomaron parte en aquella jornada medios de que quizá carezcan por su avanzada edad para cubrir las más urgentes necesidades de la vida, ha venido en resolver que por los medios al alcance de la autoridad que V…. ejerce, proceda á indagar los nombres de cuantos se encuentren en dicho caso en la comprensión de su mando, y hubiesen pertenecido á cualquiera de las clases de que se componían las dotaciones de los buques de la Armada en aquella época, y reclamando de los mismos interesados ó de las dependencias en que puedan radicar los comprobantes que acrediten su asistencia al referido combate, remita V…. relación expresiva de todos ellos y de los recursos propios con que cuentan para su subsistencia, justificados por notoriedad ó por informe de las Autoridades militares o civiles de los puntos en que residan.


            Dígolo a V…. de Real orden para su cumplimiento. Dios guarde á V…. muchos años. Madrid 29 de Julio de 1858 – José María Quesada – Sr. Capitán general del departamento de Marina de…"


     Despóis que salise publicada a circular han a aparecer pouco a pouco publicaos na mesma Gaceta os nomes dos supervivintes d'aquela batalla, entre os qu'había, ademáis de vecíos da nosa vila, outros de Castripol, Tapia, Ortigueira, El Porto, etc. Como residentes nas Figueiras aparecían na Gaceta del 11 de xuyín de 1859 (reconocéndoseyes úa pensión de 4 reales diarios) os que siguen: 


- Francisco Limeres, artilleiro. 
- Esteban González, mariñeiro. 
- Francisco Fernández Villamil, grumete.


    Nel Diario de Sesióis das Cortes del 3 de xeneiro de 1862 atopamos outro Francisco Villamil citao con residencia nel "Puerto de Figueras" y que servía como mariñeiro nel navío San Juan. Mirando un pouco a composición da flota española, ese San Juan solo pode ser el San Juan de Nepucemo, navío de 74 cañóis que mandaba Churruca y que foi finalmente capturao polos ingleses tras morir 100 homes y ter 150 feríos, entre elos el capitán y el segundo comandante (os mortos das flotas española, inglesa y francesa alcanzaron os 3.000 en total).

    Nun topamos a composición esacta da mariñeiría da flota, pro parez claro qu'entre todos os mortos y feríos da batalla tuveron que ser varios os qu'eran vecíos das Figueiras, y tamén habería dalgún máis que nun chegóu a poder cobrar a pensión vitalicia da que falamos aquí (a batalla foi en 1805 y a circular é de 1858).

      Nun quero acabar esta entrada sin recordar a us y a outros, d'un y outro lao, pois, lonxe da imaxe épica das batallas, lo qu'a ún ye chega á cabeza é a barbarie da matanza que nela houbo.

jueves, 15 de diciembre de 2016

Campo de concentración d'Arnao

    As fotos d'esta entrada son as poucas que podemos atopar publicadas relacionadas col campo de concentración d'Arnao: tres d'elas tán publicadas nel libro de José Manuel Castiello titulao Los Castiello. La lucha por la libertad y outra foi publicada hai pouco nel blog castropol.blogia.com por Ovidio Vilá Pernas. Tamén incorporo ún detalle d'úa minuta cartográfica del catastro del ano 1942 que publica el Instituto Xeográfico Nacional y unde se pode ver cómo figura el campo cos barracóis.

   Condo eu era neno, a finales dos oitenta ou principios dos noventa, inda quedaban á vista os restos das qu'imaxino que foran dúas garitas de vixilancia del campo, ademáis del edificio qu'agora fai de sede del Club de Tiro. 

1.- Pilar y José Manuel Castiello nel Campo de concentración d'Arnao, Castiello Carriles, J.M., Los Castiello. La lucha por la libertad,  Ediciones Trabe SL, Uviéu, 2001
José Manuel Castiello describe nel sou libro el campo, tendo en conta a descripción del campo que fai, y xuntándola con outras fontes existentes (www.arama.org), podemos ter úa idea aproximada de cómo era el campo: á dereta da entrada del mesmo había un barracón de madera destinao a os guardas y outro á esquerda (d'obra) que contía as oficinas y a residencia dos mandos. Seguindo pra dentro aparecían en linia un barracón pra homes, úa caseta unde repartían el correo, outro barracón destinao a intendencia y por último el das muyeres. Esos barracóis habían albergar cada ún a 300 personas en liteiras d'a tres y medían 32 metros de largo por 10,5 d'ancho. Na dereta dos barracóis, noutro edificio d'obra, taban as cocías, seguidas da enfermeria (en edificio de madera), con úa chabola al lao unde cocinaban pra os enfermos. Nin que dicir ten que todo el campo taba arrodíao por alambre d'espín.

     Era un campo pra prisioneiros republicanos que fixo el bando franquista, tuvo aberto hasta el mes de xuyín de 1943 porque, anque fora clausurao como campo de prisioneiros con orde del día 5 de septembre de 1939, seguíu funcionando como campo pra presos gubernativos xa baxo el mando da Dirección Xeneral de Prisióis (http://mas.lne.es/javier-fernandez/arnao-memoria-del-horror.html).
2.-Os ermaos Castiello nel Campo de concentración d'Arnao, Castiello Carriles, J.M., Los Castiello. La lucha por la libertad,  Ediciones Trabe SL, Uviéu, 2001
    Respecto á fecha d'apertura, os datos nun son mui fiables porque varían: por un lao, algúa fonte indica que el campo fixose nel ano 1938 (www.arama.org); sin embargo, xa hai mortos nel campo nel Rexistro Civil de Castripol del ano 1937 (www.asturiasrepublicana.com), fecha que coincide con diversos testimonios que se poden atopar. Tendo en conta ademáis qu'a caída da zona republicana ocurre en outubre de 1937, todo parece indicar que xa taba aberto nesa fecha.

    El campo empezóu como campo de prisioneiros, peró pasóu a ser campo de trabayo  construindo os presos as pistas da zona d'Arnao y Viyadún.

    Nel Rexistro Civil de Castripol tán anotadas sete mortes, anque case seguro qu'houbo algúa máis tendo en conta as condicióis de vida dos prisioneiros, entre os qu'había abondas muyeres y algún neno, así como ben xente mayor, con úa salú qu'aguantaba a duras penas os días d'inverno nel campo (J. M.Castiello da conta d'un morto por "falta d'atención"). Entre os prisioneiros había familiares de "fugaos" que taban nel monte y qu'usaban pra presionalos y que s'entregasen, este foi el caso dos Castiello.
3.- Documento de libertá de José Manuel Castiello, Castiello Carriles, J.M., Los Castiello. La lucha por la libertad,  Ediciones Trabe SL, Uviéu, 2001

4.- Barracón del Campo de concentración d'Arnao, castropol.blogia.com, entrada del 2 de novembre de 2016. Fotografía facilitada por Elisa Castro.
5.- Minuta cartográfica catastral. 1942. Instituto Xeográfico Nacional

jueves, 20 de octubre de 2016

Úa proposta de defensa da Ría del ano 1869.

1.-Nicolás Valdés, Ría de Rivadeo, Memoria descriptivo-militar de la provincia de Asturias y anteproyecto de la defensa de su costa, Madrid, 1869
 A dixitalización dos archivos levóu por un lao á democratización del sou estudio abríndolos a todos aquelos que tein interés por elos y, por outro, a úa busca máis estensa que deixa atopar documentos inéditos ou pouco conocidos pol publico máis interesao (cuatro oyos ven máis que dous).

    El plano qu'acompaña esta entrada é un dos máis guapos que víramos hasta agora da Ría del Eo y tamén ún dos máis desconocidos, polo menos pral que suscribe y anque ún teña afición polas cousas da Ría, incluindo a súa cartográfia. Nun figura na colección de planos y cartas marinas publicadas hai poucos anos en Ribadeo nin nas principales coleccióis de cartografía esistentes na rede. 

Se é conocido ou non, a verdá é qu'é el de menos y eu vou tratalo como se nun lo fose prá mayoría. El plano forma parte da Memoria descriptivo-militar de la provincia de Asturias y anteproyecto de la defensa de su costa que fixo Nicolas Valdés y Fernández, coronel d'inxenieiros del Exército. Trátase d'un manuscrito fechao en Madrid en xuyín de 1869. Formóu parte da colección da Biblioteca d'Inxenieiros pro hoi ta depositao na Biblioteca Central Militar. El texto é úa memoria descriptiva das costas asturianas y das suas necesidades defensivas.

   El primeiro qu'hai que destacar é qu'el nome que ye dan al plano é el de Ría de Rivadeo, pro que nel testo da descripción fala tamén de Ría del Eo (outra vez esa coesistencia topónimica dos dous nomes da que xa temos falao).

     El informe formánlo cuatro partes: úa descripción da costa y dos sous portos máis principales; úa proposta de medidas defensivas; úa valoración económica del coste das medidas y, pr'acabar,os planos d'esos portos y da costa asturiana en xeneral.

    Como este blog trata máis que nada d'imaxes, hemos falar primeiro del Plano. Nél figuran os sitos pra poñer as baterías de cañóis que se propoñía faer prá defensa da Ría: tres nel lao asturiano y dúas nel galego. Tamén se pode observar a rede de camíos das Figueiras d'aquela época, os canales da Ría (que marca 3 ou 3,5 metros nel canal das Figueiras na vazamar) y as arribadas que forman as ribeiras da Ría. Ta pintao con acuarela, lo que ye dá un valor pictórico adicional.

    El testo da descripción é tan interesante como el plano, polo que lo reproducimos a continuación. Pode observarse qu'os problemas cos tesóis d'arena xa esistían naquelos tempos (el que máis esmole al autor é el tesón del Boi). A visión del coronel era a de faer da Ría un fondiadeiro prá Armada de primeiro nivel convertindo os esteleiros da Lieira nun arsenal.

     Respecto ás defensas planiadas, propón 5 baterías con un total de 44 cañóis máis un monitor en Ribadeo (el monitor era un barco de guerra fluvial).

     El coste total das baterías había ser de 264.000 escudos máis el coste del monitor.

     Nada miyor que ler el testo da descripción y das defensas propostas pr'afondar na cuestión:


Páxinas 112-124

Castropol (Barres y Figueras)

    Ultimas poblaciones de Asturias y villa, Castropol, con ayuntamiento y cabeza de partido judicial con aduana de 4ª clase y ayudantía de marina, situada en una altura a la derecha y sobre la ria de Rivadeo, hallándose las casas agrupadas de 2 y 3 pisos, calles limpias y mal alineadas, con algunas plazas irregulares. El consistorio es un buen edificio modernamente reedificado y dispuesto a servir para el Ayuntamiento, juzgado y cárcel. Hay escuela de 1ªs letras, una buena parroquia con 3 naves, reloj y torre elevada y graciosa. Dos ermitas, una fuente publica con buenas y abundantes aguas, un paseo pintoresco en lo más elevado de la población y otro al N.

    El terreno es muy bueno, algo accidentado y produce grano, fruta y uva, manteniendo el ganado vacuno necesario para las labores, caballar, lanar y cabrio. Hay caza y pesca abundante, varios molinos harineros, telares de lienzo ordinarios, herrerías, siendo 40 ó 50 los buques que hacen el comercio de importancia en 800 a 1000 toneladas y otro tanto aproximadamente el de exportación.

    En la ayudantía de marina, existen matriculados 30 buques menores y 70 lanchas y embarcaciones pescadoras, correspondientes a todos los pueblos de la ria y a Tapia y Viavelez, con más de 600 marineros, 90 capitanes de costa y 70 pilotos.

    En cuanto a Barres y Figueras son dos poblaciones pequeñas dependientes del ayuntamiento de Castropol, situadas como este a la derecha de la ría del Eo, con aduana de 4ª clase Figueras y con un astillero a Barres. Esta última es feligresía que comprende 29 aldeas y caseríos (al que pertenece Figueras) con unas 400 almas y 2500 almas en total, comprendiendo 9 escuelas, 2 iglesias y varias ermitas o capillas. Las casas de ambas poblaciones son de uno y dos pisos mejores en Figueras que en Barres, formando anfiteatro desde las aguas de la ria por toda la ladera que la contiene.

    No lejos de la desembocadura del Eo se encuentra junto a la capilla de San Román una torre vigía, construida en 1843, de 19 metros de altura sobre el suelo y 48 metros sobre el mar. En ese mismo sitio se ven algunos vestigios de un castillo antiguo dominante de la entrada a la ria en combinación con el de la orilla opuesta cerca de Rivadeo. 

    Todo el terreno de esta península es mediano de calidad y por consiguiente escasea la agricultura que en ella existe. Por algunos sitios es algo pantanoso y por otros áridas y solo a propósito para pinares.

    Los caminos en todos estos pueblos son locales y solo algo regulares los que enlazan Figueras y Barres a Castropol y este a la Vega de Rivadeo. El general de la costa que pasa a Castropol se halla ya casi terminado como carretera.

Ria de Rivadeo

    Respecto a la grande y hermosa ría pocas palabras serán suficientes a demostrar la suma importancia que tiene militar y comercialmente considerada, pues basta echar una ojeada por la carta general cantábrica para convencerse de que este punto, esencialmente estratégico, es o puede ser el mejor puerto de refugio y la arteria principal de la riqueza de una gran parte de Asturias y otra no menos considerable de Galicia. Y efectivamente por la descripción hecha se puede asegurar, que desde antes del cabo de Peñas solo la concha de Artedo puede servir de refugio contra temporales del NO, siendo para ello más inferiores los demás puertos de toda la costa, mientras que esta gran ría, de segura, cómoda y espaciosa entrada en todos tiempos, abrigada después de todos los vientos y con  excelentes condiciones para hacer de ella un buen puerto comercial, sería o podría ser el receptáculo de todo el cabotaje y el núcleo principal de toda las producciones que en Galicia y Asturias se dieran en más de 20 leguas de extensión, porque allí concurren todos los caminos y el general de la costa de Asturias, como la carretera de Lugo, y allí concurría el ferrocarril paralelo proyectado en el complemento de la red. 

    En caso de guerra no puede menos de considerarse a Rivadeo y Castropol como un punto de apoyo y gran interés para proteger una escuadra en sus operaciones de agresión y vigilancia por todo el litoral, ya por la buena entrada, profunda y espaciosa de la ría, ya por la considerable extensión utilizable y por ser centinela avanzado del Ferrol, como también para ayudar en la defensa que proporcionadamente a su importancia ha de hacer Castro, Santoña, Santander y Gijón.=   

   Ahora bien formada esta interesante ría por las aguas del Eo y Suarón, confluentes en la Vega, que dista 2 leguas de Rivadeo y la extremidad de la ría, tiene un álveo de variado perfil, que en bajas aguas se reduce á un estrecho y tortuoso canal que la corriente ha trazado a través del fango y arenas conducidas por caudaloso Eo en sus 11 leguas de curso y tortuoso Suarón en sus 2 a 3 leguas de rápido camino entre las empinadas vertientes de las sierras que le alimentan. Estas malezas por cuya formación también concurren algunos arroyos como el Ferreira y Fabal, acumuladas sin cesar, han podido llegar en pocos años a cegar la grande y abrigada ensenada conformada por Castropol, Barres y Figueras, y el centro de la ria por un gran banco, terminado más abajo de Castropol que amenaza invadir el fondeadero de Rivadeo, como va invadiendo ya la concha de Arnao formando el bajo del Buey, que no hace muchos años que no existía y que de más o menos asciende por el choque de las corrientes exterior e interior, y alimentado por el fango y arenas de la ensenada de Barres, terminará por formar una peligrosa barra que obstruya en su mayor parte el canal de entrada desde este banco a la costa al frente del Castillo de San Miguel. Entonces aparecerá una estrecha salida a las aguas de la ria cuya veloz corriente al descender la marea será tan fuerte que con dificultad se mantendrán en fondo los pocos barcos que con dificultad puedan pasar la nueva barra.

    Todo lo expuesto, aunque con la brevedad que requiere una memoria como la presente basta a demostrar: 1º. que la ria de Rivadeo forma un puerto de 1ª importancia para lo de fuera del litoral.- 2º. que importando sobre manera al comercio y amparo del cabotaje y defensa de la costa, que se regularice la corriente de esta ria, haciendo desaparecer los bancos de arena y fango anotados e impidiendo vuelvan a formarse desde bastante más arriba de Castropol, procurando utilizar las buenas condiciones de anclaje desde la concha de Arnao, es indispensable ya que otras obras no se lleven a cabo por lo costosas que se mantengan 2 o 3  dragas de primer orden con el correspondiente número de gánguiles sobre el banco del Buey al de Barres y el más dañoso de todos, entre Castropol y Rivadeo, cuyo limite llega ya al fondeadero de este ultimo punto con visible del comercio de una gran parte del país, ruina tal vez de muchos pueblos y contra los grandes intereses defensivos. Para la propuesta de este, se supone que así se hace, fundado al mismo tiempo en el gran deseo que de ello tienen los principales comerciales y propietarios del país. De este modo el astillero para pequeños barcos en Barres, llegará a ser un arsenal o taller de grandes construcciones.=

Páxinas 205 - 211

Viávelez y Ría de Castropol y Rivadeo.= El astillero de Viávelez, representado en plano en la última lámina aunque ofrece entrada y fondo a mares mayores es tan estrecha aquella y tan dominada se halla por las empinadas alturas inmediatas que forman todo el puerto, que con dificultad llegaría entrar ningún barco enemigo si se apostaran fuerzas de tiradores en una de las puntas de entrada y más aún si se ejecuta alguna batería de circunstancias. Por lo cual y en razón a que los contrarios perderían camino para mejores empresas y teniendo en cuenta el poco fruto que se podría prometer en país tan pobre como el que allí se presente, parece natural creer que fueran otros  puntos los que merecieran la atención del conquistador. Únicamente el Pirata pudiera pensar en Viávelez, pero contra este caso ya se ha indicado que bastan las fuerzas del país.

    En cuanto a la gran ría de Rivadeo sucedería justamente lo contrario, no solo por el gran fondo que hay al principio de ella, a pesar del mucho terreno que va ganando el aterramiento ocasionado por los rios Eo y Suarón, sino porque las poblaciones de Rivadeo (perteneciente a Galicia), Castropol, Figueras y otras más poco distantes y el terreno casi llano y bastante productivo, son motivo para excitar la codicia del enemigo y elementos para una cabeza de base de operaciones. Estas ventajas inducirían al enemigo a establecer aqui su baluarte principal de apoyo, tanto más necesario para asegurarse de Asturias, cuanto indispensable para contener las tropas que operan definitivamente en Galicia. Y efectivamente, dueño de este punto el enemigo si ha podido vencer la fuerza en él acantonada, llegaría fácilmente a tomar por la espalda las diversas baterías de los puertos y más antes indicadas, quedándole llano y expedito el camino para dirigirse casi con seguridad a Gijón y Oviedo y todo el país en consecuencia. Vienen pues a Figueras, Castropol y Rivadeo en primer término, exigiendo por lo tanto la más obstinada defensa. A este fin se deberán levantar las 5 baterías indicadas en el plano general de la ría: 2 a la izquierda y 3 a la derecha, de las cuales las 2 más avanzadas han de poder llevar fuego al exterior y canal de la ría, y las restantes batir la Concha de Arnao, punto de paso y fondeaderos. Todas ellas serán acasamatadas, de 10 piezas las 2 primeras 8 cada una de las restantes dipticas ó en arco de circulo las primeras y rectas las últimas. Con estas baterías y un monitor que actúe al pie de Rivadeo, directamente sobre el canal se puede considerar la ría perfectamente defendida contra toda agresión; no habiendo necesidad de analizar la marcha del ataque y defensa porque desde luego se comprende que 44 piezas fijas y bien acondicionadas, que pueden fugar a la vez más una o dos de gran calibre del monitor, han de exigir para su destrucción 8 o 10 barcos blindados de primer orden que con toda probabilidad no se expondrán a combatir un pueblo solo siendo probable que la respetable fuerza que supone este punto sera bastante a contener al enemigo y privarle de la ocupación de tan importante base de apoyo.
  


2.- Nicolás Valdés, Costa de Asturias, Memoria descriptivo-militar de la provincia de Asturias y anteproyecto de la defensa de su costa, Madrid, 1869