miércoles, 21 de febrero de 2024

A polémica visita del obispo Martínez Vigil en 1903

    A Ramón Martínez Vigil conocémolo todos porque destaca muito ben na parte máis alta da igresia das Figueiras. Alí figura el nome d'este obispo, na placa que se puxo pra celebrar el ansiada independencia parroquial lograda nel ano 1894, que muitos esforzos y luitas levóu, y que foi condo el sou mandato, y por eso el sou nome había quedar ligao al da nosa vila y a todos nos sona. 

    Us anos máis tarde, en concreto el 26 de xunio de 1903, el obispo volve ás Figueiras nun viaxe pra recorrer en visita pastoral os arciprestazgos del occidente. Pro algun figueirolo debéu pensar qu'úa cousa é reconocerye que fora él quen firmara a orde da independencia parroquial y outra "comulgar con rodas de molín". Con esto queda armao el belén, anque fose brao.

    Nun teño mui claro cómo foron os feitos, pro si é verdá que polo menos fixeron que correran ríos de tinta, aparecedendo el noso poblín na prensa nacional entre acusacióis de bulos, falsedades, multas y detencióis. Foi tanto el xareo que s'amañóu que, de volta a Uviéu, al obispo salen a recibilo á entrada da ciudá alcalde, gobernador civil y rector da Universidá, entre outros muitos, pra reconfortalo de tanta afrenta divulgada.

    Nesa visita pastoral pol occidente, el obispo foi recibido nas poblacióis entre homenaxes y celebracióis. Por exemplo, na Veiga con arcos del trunfo nel camín y nenos levando máis de cen estándartes mentres qu'outros rapacios botaban al aire flores y palombas (El Carbayón, 30-6-1903).

    Celebracióis aparecidas tamén s'amañaron nas Figueiras unde, despóis de confimar "a multitud de niños de ambos sexos" (El Correo Español, 3-7-1903), sigue el viaxe "entre el estrépito de cohetes, vivas y algarazas" (Las Dominicales del Libre Pensamiento, 21-8-1903).

     A Ribeira, antias de 1907 (condo se fixo a carreteira). Fonte: Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico. Colección             Fermín Canella y Secades, Biblioteca d'Asturias.

    El caso é qu'el obispo tía que cruzar a Ría pra chegar a Castripol despóis das confirmacióis nas Figueiras, y é ese momento el qu'aprovetaron as forzas máis progresistas da nosa vila pr'agriarye a visita pastoral: salíuye al paso á lancha del prelao núa manifestación ruidosa un vapor que levaba na proa úa pancarta que poñía "Paso al librepensamiento" y na popa, "Atrás la Inquisición" (El Noroeste, 27-6-1903). Dende el vapor amañáronye úa cinzarrada con chifros, cornos y chocas, tamén al parecer cua sirena del barco y algún cohete. Algúas das noticias indican qu'el vapor iba acompañao de "lanchas y traineras".

    El caso saltóu axina á prensa estatal y a tinta correu abondo. Qu'el vapor, el ruido y as pancartas existiron queda claro, pro debéu haber abonda polémica sobre el tamaño da manifestación, xa que son varias as acusacióis d'inflar ou rebaxar datos que topamos entre os periódicos. Dende os 8 participantes que cita La Voz de Mondoñedo (4-7-1903) pasando polos de 10 a 12 homes que dice El Correo Español (3-7-1903), hasta as "diez mil personas" qu'este último periódico dice que chegóu a poñer a "prensa liberal". Nosoutros nun topamos outras referencias númericas, polo que poñemos en duda este dato (que, de ser verdá que se publicóu, había ser sin duda úa falsedá) y máis ben asumimos que se trata de parte da luita politica entre prensa liberal y conservadora.

    Tantas acusacióis s'amañaron qu'hasta se debéu negar a manifestación en si, xa que nel Noroeste aparece úa ratificación da súa existencia firmada pola "Tertulia Republicana de Figueras" (3-7-1903) ante acusacióis nel sentido contrario feitas nel periódico La Opinión de Asturias.

    Ademáis da polémica, a manifestación trouxo consecuencias pra os autores, a os qu'impuxeron úa fianza de 2.000 pesetas pra deixalos libres despóis de detelos por "atentado a la libertad de culto" (Los Dominicales del Libre Pensamiento, 21-8-1903); según El Correo Español (3-7-1903), os detidos foran dous.

    Nun puidemos topar máis novas sobre a manifestación y as consecuencias, pro por us días estos actos fixeron das Figueiras el centro d'úa polémica estatal.

Vista dende a Senra, antias a 1907 (condo se fixo a carreteira). Fonte: Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico. Colección Fermín Canella y Secades, Biblioteca d'Asturias.
domingo, 26 de febrero de 2023

A Biblioteca das Figueiras

    El outro día levéi úa alegría al topar úas fotos da Biblioteca das Figueiras que nun conocía. Tíanlas guardadas nel Archivo Histórico d’Asturias y forman parte del Fondo del Centro Coordinador de Bibliotecas, que ta depositao nel Archivo. As fotos son dos anos 40 del siglo pasao, anque nun poin fecha concreta; según os meus calculos, tein que ser del ano 1949.

    Como xa levaba tempo pensando en faer úa entradía nel blog sobre a Biblioteca, puxenme con elo, y así móvolo un pouco, que leva muito tempo parao.

    A Biblioteca ben merece esta reseña, polo que nos leva dao como poblo, muito máis aló del servicio que presta... De neno, eu sempre presumía das cousas que tía As Figueiras sin ser capital de conceyo, lo que me valía pra darnos importancia en comparanza con outras vilas da contornada. Entre esas cousas, a Biblioteca sempre tía un sito destacao. É qu’ademáis daquela einda nun la había en muitas capitales de conceyo. En fin, cousas de neno. Al faerse mayor a ún habíaye prestar poder presumir de cousas muito máis importantes, empezando pola demografía, pro ún nun deixa de sentirse orguyoso da nosa Biblioteca Municipal, con mayúsculas.

    El xermolo del actual Biblioteca ten que ver col grupo de mozos que nas primeiras décadas del siglo XX discurríu en Castripol a Biblioteca Popular Circulante (BPC), qu’era muito máis qu’úa biblioteca. Un peteiro de xente avanzada al sou tempo que buscaba a renovación cultural, y polo tanto política, del país usando os métodos máis innovadores del época.

      El 27 de setembre de 1927 inaugúrase a sucursal das Figueiras da BPC. El local unde s’instalóu foi a Caseta d’Abrigo da praya y el encargao d’ela foi Antonio Suárez García. Pr’adquirir os libros y mobiliario cuntaron col axuda dos emigraos a Cuba (100 pesetas), a Buenos Aires (388 pesetas) y, máis tarde, de Montevideo. Tamén cuntaron con apoyo da xente que vivía na vila, con aportacióis entre as que destaca a que fixeron tres donantes que puxeron elos solos 50 pesetas.A biblioteca en 1927, El Aldeano (15/03/1932)

    A biblioteca duróu pouco na Caseta d’Abrigo, y en 1929 trasládanla al Pósito de Mariñeiros, “resintiéndose las estadísticas”, según informa El Aldeano. Temos que reparar en qu’el Pósito al que la moveron nun debía ser el actual, al que se trasladaron en 1932, despós da inauguración. Nun conozo únde taba ese outro Pósito, que debía ser máis lonxe da Ribeira pra que tanto se resentisen os préstamos de libros.

    En 1932 el bibliotecario era Francisco Fidalgo, axudao por Francisco González. Na foto que vemos debaxo son os que tán de pé detrás dos lectores calzaos con zocas. Nesos anos el número de lectores y obras en préstamo da sucursal figueirola da BPC faía que se fixera úa referencia aparte nas novas que sobre a BPC publicaban en El Aldeano.


Os encargaos da Biblioteca das Figueiras y algús lectores típicos (1932). Imaxe publicada en El Aldeano (15/03/1932). 

    A Guerra Civil y a posterior victoria dos sublevaos, que nun podían ver todo aquelo que significaba educación y libre pensamento, puxeron fin al proyecto da BPC y tamén á esperiencia da sucursal das Figueiras.       

    Nun foi hasta 1949 condo volvéu ver a luz a Biblioteca nas Figueiras. Tras a incautación y depuración, a BPC de Castripol recuperóu a súa actividá en outubre de 1945, xa col nome de "Menéndez Pelayo", pensador vinculado familarmente á vila castripoleña, pro referente ademáis del pensamento nacionalcatólico. Convén abrir aquí un paréntesis pra destacar que condo hai pouco tempo se decidíu cambiar el nome da Biblioteca Menéndez Pélayo xuntando el da BPC y el de Menéndez Pelayo, pouco favor ye fixeron á memoria d’aquela idea tan progresista, poñendo os incautaos y os incautadores, os censuraos y os censores, al mesmo nivel (1).

    As sucursales da BPC, como era el caso da das Figueiras, recibiran el mesmo trato qu’a principal. Ningúa d’elas había volver a abrir as portas agá a pixota. El 20 de xulio de 1949 envíanse dende Castripol prá Biblioteca Pública das Figueras, instalada nel Pósito de Mariñeiros, un primeiro lote de obras que perteneceran a “la antigua filial de aquel pueblo”, ademáis d’outras obras que taban duplicadas na de Castripol. A recepción das obras faila el presidente del Pósito, Basilio Cabado, el encargao da Biblioteca, qu’había ser Alberto Mediavilla, y Laureano Bravo Mariño.

   Nun sabemos cómo funcionóu nel ano 1949 a Biblioteca, nin sequera se realmente tuvo aberta al público. Nun debéu tar muito tempo nel piso d’enriba, polo que me cunta mía madre Conchita y mía tía Estrella, que sempre s’acordan da Biblioteca nel baxo del Pósito. En  xeneiro de 1950 nombran encargao a Laureano Bravo Mariño, Lauriano del Zapateiro. Nesa época a Biblioteca xa leva el nombre de Miguel G. Teijeiro, y funciona como úa filial da de Castripol en conto á recepción de libros y presuposto.

    Pra darye al asunto a relevancia que debemos darye, hai que considerar que, por exemplo, A Veiga nun inauguróu a súa biblioteca hasta 1954.

Interior da Biblioteca, probablemente en 1949 (Archivo Histórico d'Asturias, Fondo Centro Coordinador de Bibliotecas)

Exterior da Biblioteca, probablemente en 1949 (Archivo Histórico d'Asturias, Fondo Centro Coordinador de Bibliotecas)

Edificio del Pósito, probablemente en 1950 (Archivo Histórico d'Asturias, Fondo Centro Coordinador de Bibliotecas)

     En outubre de 1950 a Xunta da Biblioteca xa pide al Conceyo de Castripol a municipalización “dado el auge que ha tomado”, pro esta nun se fexo realidá hasta el ano 1961, sendo el encargao naquela fecha José Suárez Capellá, Pepe d’Arbitrios. Pepe cúntanos qu’él chegóu ás Figueiras nel brao de 1957. Ben sei que non muito tempo despós deberon encargarye levar a Biblioteca, compaxinando ese labor col sou trabayo en Arbitrios.

    É nel ano 1961 condo se logra el ansiada municipalización, integrando a das Figueiras nel Centro Coordinador de Bibliotecas. El 13 de xunio de 1961 fírmase el Orde Ministerial que crea a Biblioteca Pública Municipal “Miguel G. Teijeiro”. En novembre d’ese ano foi a inauguración oficial, según publica el Boletín da Dirección Estatal d’Archivos y Bibliotecas, pro nun debéu ser máis qu’un mero trámite, al qu’acudiron el alcalde y el director del Centro Coordinador de Bibliotecas, Lorenzo Rodriguez-Castellano. A Biblioteca cuntaba nese momento con 2.900 exemplares.

A Biblioteca Miguel G.Teijeiro, Boletín Dirección Estatal d'Archivos y Bibliotecas nº62 (11/12/1961)

    A Biblioteca tuvo nel baxo del Pósito hasta os anos 70 del siglo pasao, nos que pasa á Torre del Reló, unde quedaran locales baleiros al pechar as Escolas. El encargao xa había anos era Juan  Pérez Villares.

A Biblioteca na Torre del Reló (imaxe publicada en redes sociales por Biblioasturias.com).

Interior da Biblioteca na Torre del Reló (imaxe publicada en redes sociales por Biblioasturias.com)

    Os anos da Biblioteca na Torre del Reló hasta a súa reforma na primeira década d’este siglo foron amolaos, nun edificio en estao mui ruin, chen de goteiras y humedades, con un horario mui reducido y mui pouca actividá. 

    Tras a reforma, que trouxo tamén a incorporación de  Josefina López como bibliotecaria, dotóuse a Biblioteca dos servicios qu’hoi en día precisa úa institución d’esas características pra funcionar. Seguramente os tempos nun son os miyores en comparanza con épocas máis veyas. A chegada das tecnoloxías  novas y el baxón demográfico poinlo abondo difícil, pro el labor que se fai dende a Biblioteca é destacable y luita contra esos enemigos. Volvendo al principio da entrada, podemos seguir presumindo de Biblioteca.


(1) Pra profundizar na incautación da BPC y nel proceso que levóu a reapertura da mesma col nome y réxime novo, é muito recomendable este artículo: X. M. Suárez Fernández, “A incautación da Biblioteca Popular Circulante de Castripol. Memoria y dignidá núas cartas de Vicente Loriente Cancio”, Erada.Revista d’Historia Contemporánea d’Asturies, n.º 2, Uviéu, 2009. Pódese consultar neste enlaceA incautación...
       
sábado, 6 de noviembre de 2021

Vocabulario da fala das Figueiras.

      Neste enlace podes descargar el Vocabulario da fala das Figueiras que recopilóu José Ramón Martínez Soto "Moncho" (padre del que suscribe). Poñolo aquí pra que cualquera poda consultalo con libertá.

     

martes, 7 de septiembre de 2021

Edición facsímil de Algo para la historia de Figueras de Asturias

    Acabo de publicar úa edición facsímil da edición de 1903 Algo para la historia de Figueras de Asturias qu'escribíu Miguel García Teijeiro, con ún pequeno estudio que fixen sobre el obra y el autor.
 
    El obra ten un valor documental innegable pra quen teña interés na historia local das Figueiras. Tamén ha a ser imprescindible pra quen busque comprender el carácter independente y libre da súa xente. 

    El libro imprimese baxo demanda y ten un precio de 9 euros máis gastos d'envío. Podes adquirirla nel enlace adxunto: https://publish.mibestseller.es/books/268924

    Si nun teis un interés muy grande en ter un exemplar na casa recorda que podes consultar de baldre el orixinal de García Teijeiro na Biblioteca Virtual del Principado de Asturias y el estudio e introducción tedeslo colgao nel meu perfil personal (Moncho Martínez Castro) del portal d'investigación www.academia.edu 

    Penso qu'este tipo d'edición abre a posibilidá de que todos os pixotos teñamos un exemplar na casa cúa calidá abondo aceptable.jueves, 1 de abril de 2021

As Figueiras medieval: as propiedades da Catedral de Mondoñedo

    Vaya por delantre qu'As Figueiras nunca perteneceron al Obispao de Mondoñedo (qu'hai por ei muitos aventureiros famentos de tarrén qu'enseguida aprovetan pra mover os marcos), pro si qu'é verdá qu'a súa catedral tía un patrimonio desadorme unde s'incluían propiedades na nosa comarca, y qu'era xestionao dende el administración das Ribeyras de Sante (el actual Sante en Trabada). 

    Era normal qu'as distintas institucióis eclesiásticas tuveran propiedades repartidas por toda a contornada fruto d'herencias, cesióis y similares. Tamén era habitual que tuveran propiedades máis lonxe del sou centro de poder, qu'había ser el caso que nos toca.  

  Esas estensióis territoriales faían imprescindible cuntar con úa búa xestión administrativa, que xeneraba abonda documentación y que, en mayor ou menor medida, chegóu hasta os nosos días.

    Nel caso da Catedral de Mondoñedo, parte d'esa documentación figura nos tumbos. Enrique Cal Pardo publicóu a trescripción de parte d'elos nel libro Tumbos del Archivo de la Catedral de Mondoñedo. Calendarios, editao pol servicio de publicacióis da Diputación Provincial de Lugo nel ano 2005. Neste libro, figuran úas poucas referencias ás aldeas qu'arrodiaban lo que máis tarde habían ser As Figueiras.

    Tamos falando en concreto de cinco localizacióis: LoysGrandasSan FelisSan Romao y Vidallún.

    Nun hai duda algúa pra identificar as aldeas indicadas, quizáis os máis desconocedores del lugar nun vinculen a heredá de San Felis col nome tradicional da praza de López Acevedo (ou de San Foliz). Esta diferenciación d'entidades tan achegadas era posible porque naquel momento nun existía como tal úa población mayor que las xuntara. 

    Tamén pode parecer chocante el nome de Vidallún. El actual nome de Viyadún é úa metátesis (el cambio del orden dos sonidos dentro dúa palabra) de Vidayún y nun ten nada que ver con vila, senon que seguramente ha vir dalgún nome propio. Un caso parecio é el que ten lugar na localidá taramundesa de Villarede, que tampouco ten que ver con vila, senon qu'a ben seguro indica a pertenencia del lugar a un Guillermo.

   Este último punto queda totalmente claro condo falan de San Romao, que nun había ser outro qu'el medieval porto de San Román, al que me gusta calificar como verdadeiro xermolo del posterior Coto das Figueiras, dende el momento en que, na Concordia entre las villas de Ribadeo y Robodero del 19 de xeneiro de 1282 y que tantas desavenencias había provocar máis tarde, obriga a cargar as mercancías que quira vender a xente del conceyo de Roboredo desde Penalva hasta San Román

   Como podedes ver, en tres das escrituras adxetiva estas propiedades como d'Entre Ambas Aguas, denominación medieval da comarca entre os ríos Eo y Navia, deixando claro que fala dos territorios máis aló del Eo (alende a agua do Heuuepertenencentes al Obispao de Uvieo (enno bispado de Ouiedo). 

 Por último, había ser interesente profundizar na referencia al término servo condo se refire as heredades, xa que las denomina seruiçaya. Polo que sei, a existencia de servos de gleva foi pequena en Asturias y Galicia, lo que nun é abondo pra refugar de plano a súa existencia, sobre todo condo hai úa referencia tan clara.

    Poño aquí as trescripción de Cal Pardo (traduzo os rexestos y polo en letra negría os topónimos locales qu'aparecen nos documentos): 

1314, xeneiro, 1. Advertencia que fixo el cabildro al canónigo García Guillelme sobre a servicialia y as heredades de Loys y de Entre Ambas Aguas.

Cal.I,fol.72v

Transcr.: Siglo XVIII, 30r-v.

Era m.ccc.1.secunda. O primeyro dia de janeyro. Seendo o sennor o bispo don Rodrigo et don Pedro Gonçalues dayan et as persoas / et  coengos de Mendonnedo en cabidoo disseron et frontaron a don Garçia Guillelme coengo que presente siia que a sua seruicaya et os / seus herdamentos de Loys et de Entre Ambas Aguas que lle deran con la amiistraçon das Ribeyras a que perteeçia que os teuese / guardados et parados en guisa que se non perdessen aa yglesia. Et esse don Garçia disso que outorgaua et conoçia que reçebera /deles os ditos herdamentos et seruiçaya con la dita amiistraçon. et prometeu et otorgou et obligousse por sy et por todos seus / bees de os dar et entregar a todo tempo en pas et en sluo aa yglesia et ao cabidoo de Mendonnedo. Testemoyas don Affonso Peres / chantre. don Martin Pelaes archidiago. don Pay Eanes maestrescola. don Roy Lopes thesoureyro. Rodrigo Eanes coengo et outros ommes boos /do cabidoo. Et eu Pedro Eanes raçoeyro et notario da yglesia de Mendonnedo.

1315, setembre, 8. El cabildro arrendóu al canónigo Fernán González a servicaya y heredades de Loys de Entre Ambas Aguas, por días da súa vida.

Cal.I, fol.97r,

Transcr.: Siglo XVIII, fol. 88v-89r

Era de mill et <ccc> 1ª et tres annos. oyto dias andados de setembro. Saban quantos esta carta viren commo nos Pedro Gonçalues /dayan et cabidoo de Mendonnedo seendo aiuntados con nosso sennor obispo en cabidoo por campaa tannida assy commo he de costume. con / otorgamento de don Garcia Guilleme coengo desse mismo lugar amiistrador dos meses das Ribeyras que presente se. arrendamos / a vos Fernan Gonçalues coengo a nossa seruicaya et herdamentos de Loys de Entre Ambas Aguas que perteeçen aos ditos / meses. por en todos uossos dias. Et auedes a dar por eles a nos et ao amiistrador que etes meses teuer dusentos / et çinquenta morabetinos cada anno desta moeda que agora corre del rey don Fernando ou a valia deles en outra moeda se esta / en vosos dias minguar ou creçer. Et o dito don Garcia deueuos esta seuicaya et herdamentos a faser desembargar / ata dia de Pascua primeyra que uen su pea de seysçentos morabetinos da dita moeda que nos peyte por nome de pea et de interesse / se assy con cumplir. Et se uos los ata este plaso non desembargar. que uos non seades teudo aa renda. Et eu / o dito Garcia Guillelme obligome por min et por todos meus bees su pea dos seysçentos morabetinos para faser desembargar ao / dito Fernan Gonçalues a dita seruicaya et herdamentos ata o plaso de Pascua sobredito. Et eu o dito Fernan Gonçalues obligo min et meus /bees para pagar a cada anno a renda sobredita commo dito he. se me esse don Garcia a sita seruicaya et herdamentos / desembargar ata o plaso ia dito. Et non deue a leixar este herdamentos nen uos non mos deuedes a toller su pea /doutros seysçentos morabetinos que peyte a parte que o non quiser cumplir aa outra parte que o cumplir por nome de pea et de interesse. Et que esto seia çerto as partes mandamos ende escriuir esta carta enno liuro do cabidoo por Pedro Eanes raçoeyro et notario / da yglesia de Mendonnedo. Testemoyas o dayan sobredito. don Affonso Peres Chantre. don Martin Pelaes archidiago de Montenegro. don Pay Eanes mestrescola. / don Roy Lopes thesoureyro et outros persoas et coengos et outros boos do cabidoo. Et eu Pedro Eanes reçoeyro et notario / sobredito a todo esto presente foy et a rogo et e por mandado das partes sobreditas escriui ende esta carta con mina mao / et en testemoyo de uerdade puge en ela meu sinal que he tal. Feyta en Vilamayor enno alpende do dito / sennor bispo na Era et dia sobreditos (Signo, en el que se lee: Petrus Iohannis notarius), 

1316, agosto, 2. Preito entrabao entre os canónigos García Fuilleme y Fernán González sobre beis de Loys, San Felis, Grandas y San Romao, máis aló del Eo

Cal.I, fol. 75r. 

Transc.: Siglo XVIII, fol.36r-v

Era de mill et ccc. et 1ª. e quatro annos. lues. ii. dias andados de agosto. Seendo o bispo don Rodrigo et don Pedro Gonçalues / dayan con las persoas et coengos de Mendonnedo enno seu alpende do bispo aiuntados en cabidoo por campaa tannida assy commo he de costume / et assignaladamente sobre contenda que era entre don García Guilleme et Fernan Gonçalves coengos desse lugar en rason dos herdamentos / do cabidoo que an en Loys et en San Felis et en Grandas et en San Romao et en seus terminos alende a agua do Heuue os / quaes perteeçen aa miistraçon das Ribeyras de que este don Garçia he miistrador. Os quaes herdamentos e o cabidoo por consentimento et /outogamento desse don Garçia arrendaron ao dito Fernan Gonçalues para en todos seus dias et por dusentos et çinquenta morabetinos cada / anno. o sobredito García Guilleme obligou ao dayan et ao cabidoo a tempo de seu finamento os ditos hardamentos de Entre Ambas Aguas liures et desembarga /dos con todas suas melloras assy commo llos deron et en mellor estado en quanto poder. Et enton esta obligaçon assy feyta et / reçebida. o dito Fernan Gonçalues rogou ao cabidoo aque lles quitassen a renta que lles destes herdamentos tinnan feyta. Et o dayan et cabidoo / a seur rogo quitaron logo a renda. et ficaron os ditos herdamentos en lo dito don Garçia assy commo tinna ante que os a esse / Fernan Gonçalues arrendassen. Et desto mandaron a min Pedro Eanes raçoeyro et notario da yglesia de Mendonnedo que escriuisse esta aquí enno / liuro do cadiboo. et eu por se mandado escriuiha  con mina nai. Et en testemoyo de uerdade puge en ela meu sinal que he tal / Os que presentes foron o dayan. don Domingo Fernandes archidiago d-Asumara. don Pay Eanes mestrescola. Rodrigo Eanes. Roy Peres. Johan / Deus et Diego Dias coengos. et outros persoas et coengos et raçoeryros de Mendonnedo. Feyta en Vilamayor na Era et dia sobreditos. (Signo, en el que se lee: Petrus Iohannis notarius).

1341, xuyín, 9. El cabildro aforóu a Ares Gómez de Villaeymir toda a heredá de Vidallum y de Grande y de Loys, sita nel término de Castropol.

Cal.I, fol. 170v.

          Transcr.: Siglo XVIII, fol.240v-241v.

Noue dias do mes de julio. Era de mill ccclxxviii anoos. Sabean quantos esta carta viren commo / nos Johan Dominges dayan et cabidoo da iglesia de Mendonnedo con outorgamento et consentimiento / d-Aras Peres coengo desde lugar et miistrador da amiistraçon das Ribeyras de Sante., por nos o dito / cabidoo que he presente et outorgante seendo ajuntados en cabido por campaa tannida en esta villa / Villamayor enno paaço de nosso sennor obispo que esta cabo do pineyro segundo auemos de huos et de custume / auendo feytos tres cabidoos para esto et oie seendo o terceyro, damos a foro jur herdeyro para sempre / a uos Aras Gomes de Villaeymir et a uossa uos toda a nossa herdade de  Vidallun et de Grande et de Loys / que ias en termino de Castropol enno bispado de Ouiedo que perteesçe aa dita amiistraçon. Et deuedes dar de / foro dos ditos herdamentos cada anno quareenta et tres libras et a quatro soldos da moeda del rey don Affonso / a vinte soldos da dita moeda cada libra et a un dineyro et terça doutra cada soldo ou moenda qeu tanto valla ao amiistrador / que fora da dita miistraçon das Ribeyras de Sante. Ete deuelos pagar en esta guisa, a meatade delas enno mes / de desenbro. et a outra meatade enno mes de febreyro primeyros siguientes en pas et es saluo cada anno por /sempre. Et o dito Aras Gomes stando presente reçebo o dito aforamento et herdamentos por la dita renta por min /et pos minna uos et outorgo de o pagar aos preditos praços cada anno por sempre os ditos dineyros eu et quen veer / en minna uos segundo dito he ao amiistrador que ora he das Ribyeras de Sante et a os outros qeu o forem daqui /adeante por sempre. Et para assy comprir et pagar obligo os ditos herdamentos con todo o bon paramento / que eu et minna uos en elles fesermos. et demays obligo o meu casal de Villaaldris con todos seus / jures et perteençcas entradas et saydas que ha et auer deue. Et nos o dito dayan et cabidoo et Aras Peres / amiistrador sobretido outrogamos de uos nos coller os ditos herdamentos nen parte delles por mays / ou por menos que nos outro de.nen por outra rason alguna a uos nen a ossa vos pagandonos o dito foro. / Et que esto seia ´certo nos as ditas partes mandamos ende faser duas cartas en hun tenor por / Johan Eanes notario de Villamayor. et nos o dito dayan et cabidoo mandamos seelar a uossa con seello / do dito Aras Peres. Feyts en Villamayor enno dito lugar por testemoyas que foron presentes dom Ruy Peres arcidiago / de Viueyro. Fernan Fernandes d-Aguiar Garçia Peres et Franciaso Eanes coengos de Mendonnedo. Fernan Peres de / Meyra raçoeyro desse lugar. Affonso Dias d-Asança Pedro Dias de Couelas et outros. Et eu Johan / Eanes notario publico do bispo en Villmayor a esto que dito he presente fuy. con las ditas testemoyas / et esta carta scriui para o dita Aras Gomes por mandado das ditas partes et puge y meu signal /que tal he. en testemoyo de verdade.

Este he o traslado da sobredita carta a qual eu Johan Affonso raçoeyroi et notario da iglesia de Menddonnedo / ui scripta enna maneyra sobredita por Johan Eanes notario sobredito et signada con seu signal segunto / por ella apparesçia et seellada con o seello do dito Aras Peres con çera pendente. et a rogo de Aras Peres /coengo de Mendonnedo a dita carta (carta) en este liuro do cabidoo de veruo a veruo por minna mao trasladey / et en este traslado subscriui et en testemoyo de verdade puge meu nome et signal que tal he. Feyto este traslado en Villamayor iii dias de febreyro Era de mil. ccos et 1xxxx et /hun (1353) annos. Testemoyas que presentes foro et que a dita carta viron dom Ruy Sanchez dayam / Garçia Peres. Beyto Martines. Aras Peres. Ruy Dias Johan Peres coengos de Mendonnedo. (Signo)

 

sábado, 9 de enero de 2021

Manuel Fernández: un héroe del Mar d'Irlanda

 Tamos nel ano 1902, é el 10 d'outubre, el queche Pandora leva mineral dende Plymouth, nel sur d'Inglaterra, hasta Garston, mui cerquía da ciudá de Liverpool, nel norte del país.

    Nun momento da travesía,  úa forte vaga de mar fai qu'el barco quede sin velas nin goberno. Acude axudar el vapor Santanderino, con matrícula de Bilbao, que rescata a tripulación. De primeiras intentan salvar tamén el barco y a carga, pro el mal tempo obrígalos a deixar que se vaya a pique.

    Al parecer, nel rescate afogáse el contramaestre del barco español al caer al mar el bote salvavidas condo lo subían a bordo (nel Atlas del Léxico Marinero de Asturias, Emilio Barriuso recoye el de nostramo como nome tradicional pra 'contramaestre' nas Figueiras y en algún porto máis).

    En novembre d'ese mesmo ano, el Ministerio de Fomento británico (the Board of Trade), dáyes úa medaya de prata y dúas libras esterlinas a seis tripulantes del vapor español, entre os que taba el mariñeiro Manuel Fernández, natural das Figueiras, reconocendo os sous servicios nel salvamento da tripulación del queche. 

    Pese a qu'el título da entrada pode parecer esaxerao, seguramente el rescate nos mares del Norte, que muitos mariñeiros das Figueiras conocen, ben merecía a medaya.

Nova da medaya, La Correspondencia Gallega, 01/09/1903

     Fontes:

- The Shields Daily Gazette, 14/10/1902, Shields.
- La Vida Marítima, 20/10/1902, Madrid.
- The Daily News, 10/11/1902, Londres.
- La Correspondencia Gallega, "Recompensa a un español",  01/09/1903, A Coruña.


viernes, 9 de octubre de 2020

Os mapas del interrogatorio de Tomás López

    Seguro qu’algúa vez ouguisteis falar de Tomás López: el máis importante xeográfo y cartógrafo español del siglo XVIII, con obras ben conocidas pral que ye guste un pouco a cartografía.

    Nel último cuarto del siglo XVIII, Tomás López mandóu un interrogatorio con quince perguntas a autoridades da provincia, curas das parroquias máis que nada. Dicimos que foi nel último cuarto del siglo porque as fechas del interrogatorio prá provincia d’Asturias son mui estensas: van dende úas poucas na década de 1770 hasta a década de 1790 unde se recoyen a mayoría.

     Son 43 os conceyos que responden al interrogatorio. Da nosa terra son Bual, Castripol, Cuaña, El Franco, Grandas, Ibias, Navia, San Tiso d’Abres y Vilanova d’Ozcos. En muitos dos casos as respostas manuscritas levan apareyao un croquis del conceyo feito pol informante. 

   As respostas a os interrogatorios, que se xuntaron baxo a denominación de Diccionario Geográfico de Tomás López, perderónse y nun se soupo d’elos durante muitos anos, hasta qu’apareceron núa subasta en París en 1894. Tampouco nun se sabe cómo chegaron á Biblioteca Nacional d’España (BNE), unde se poden consultar hoi día os fondos. 

   Nun se tein demasiao estudiadas as respostas asturianas. Merinero y Barrientos fixeron úa publicación d’elas en 1992: incluyen as respostas por escrito y os mapas dos informantes, pro non os croquis que fai el propio López nas cuartiyas das respostas, que deixan fóra. Tamén López Gómez asegura nun artículo en 1996 qu’as respostas d’Asturias nun levan croquis del propio cartógrafo, condo, como vedes, nun é así. 

   Nun podemos saber esactamente el ano en que López fixo el croquis. As respostas de Castripol son de 1797, as de Vilanova d’Ozcos de 1793, San Tiso d’Abres de 1796 y El Franco de 1772. Entendemos que, por unde se localiza, ten que ser feito despós das respostas de Castripol.

   El actual dixitalización na BNE permite afondar nel estudio das mesmas. Aquí tedes el enlace por se vos apetece botarye un oyo:  http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000013476_1 

   Estas primeiras tres imaxes son el croquis qu’el  propio cartógrafo fai nas cuartiyas del conceyo de Castripol y dúas vistas en detalle del mesmo pra velo miyor (imaxes 1, 2 y 3) 


Imaxe 1. Croquis de Tomás Lopez da información del Conceyo de Castripol. Páxina 127 da dixitalización da BNE.


Imaxe 2. Detalle da zona norte del croquis.


Imaxe 3. Detalle da zona sur del croquis.

    A cuarta imaxe é el croquis (máis ben mapa, neste caso) que ye manda en  1797 Pedro Canel Acevedo, de Salave de Castropol,  de toda a zona occidental asturiana entre L.luarca y Ribadeo. Este mapa si foi publicao por Merinero y Barrientos.

    Entendemos, pola carta qu’acompaña el escrito, que ta feita en 1797. Ben puidera ser que Canel intente completar el mapa d’Asturias que publicara López en 1777 (mui probablemente basao nel qu’en 1772 fai Jacinto Abella Fuertes, qu’era de Caneiru, en Valdés, y, polo tanto, ben conocedor da zona).

   Esta é sin duda a representación cartográfica máis real da comarca occidental asturiana hasta ese momento. É mui completa en conto a lugares y poblos, y afonda tamén noutros datos como a situación de fornos de cal (na Lieira) ou a de algúas ferrerías (Nafaría, Meredo, A Viguía y Boimouro); tamén indica os portos y algún dato máis.

     Nel mapa nun figuran os camíos, pro si os ríos: einda chama Río de Miranda al Río Eo y á Ría del Eo chamaye Ría de la Vega, como se pode ver na imaxe númaro 5, anque nas descripcióis dos conceyos figura sempre Río Eo pra darye nome al río y en máis d’úa ocasión Ría de Ribadeo pra chamarye a ría.


                                  Imaxe 4. Mapa de Pedro Canel de Acevedo. Páxina 354 da dixitalización da BNE.

Imaxe 5. Detalle da zona entre Ribadeo y El Franco.

     A lectura dos testos de todos os conceyos occidentales é ben interesante y merecedora d’un estudio máis grande. A propia carta qu’acompaña al mapa de Pedro Canel aclara puntos da elaboración del mesmo (podese ver nas páxinas 352 y 353 da dixitalización da BNE) y a descripción del Franco que fai el cura de Valdepares é lamar de completa, incluíndo apartaos sobre a economía y a historia del Conceyo. A de Salime é tamén mui completa y el mapa merece a pena miralo en detalle (imaxe 7). 

     

Imaxen 6. Mapa del conceyo de Cuaña. Páxina 149 da dixitalización da BNE.

Imaxen 7. Conceyo de Salime. Páxina 383 da dixitalización da BNE.

   Parece claro que, pra os que tamos interesaos nel estudio da historia, a toponimia y el saber en xeneral sobre el Navia-Eo é necesaria a elaboración d'úa monografia sobre este tema y el análisis detallao del contido dos papeles del Diccionario. De momento, esta é úa chamada d'atención pra que nun s'esqueiza a súa esistencia. 

Bibliografía:

 LÓPEZ, Tomas (siglo XVIII), Diccionario Geográfico de España: Asturias,   http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000013476_1

 LÓPEZ GÓMEZ, Antonio (1996): “El método cartográfico de Tomás López. El interrogatorio y los mapas de España, Estudios Geográficos”, Vol 57 Num 225, CSIC,  http://estudiosgeograficos.revistas.csic.es/

 MERINERO, María Jesús y Gonzalo BARRIENTOS (1992): Asturias según los asturianos del último setecientos (respuestas al interrogatorio de Tomás López), Servicio de Publicacióis del Principao d’Asturias, Uviéu.