sábado, 6 de noviembre de 2021

Vocabulario da fala das Figueiras.

      Neste enlace podes descargar el Vocabulario da fala das Figueiras que recopilóu José Ramón Martínez Soto "Moncho" (padre del que suscribe). Poñolo aquí pra que cualquera poda consultalo con libertá.

     

martes, 7 de septiembre de 2021

Edición facsímil de Algo para la historia de Figueras de Asturias

    Acabo de publicar úa edición facsímil da edición de 1903 Algo para la historia de Figueras de Asturias qu'escribíu Miguel García Teijeiro, con ún pequeno estudio que fixen sobre el obra y el autor.
 
    El obra ten un valor documental innegable pra quen teña interés na historia local das Figueiras. Tamén ha a ser imprescindible pra quen busque comprender el carácter independente y libre da súa xente. 

    El libro imprimese baxo demanda y ten un precio de 9 euros máis gastos d'envío. Podes adquirirla nel enlace adxunto: https://publish.mibestseller.es/books/268924

    Si nun teis un interés muy grande en ter un exemplar na casa recorda que podes consultar de baldre el orixinal de García Teijeiro na Biblioteca Virtual del Principado de Asturias y el estudio e introducción tedeslo colgao nel meu perfil personal (Moncho Martínez Castro) del portal d'investigación www.academia.edu 

    Penso qu'este tipo d'edición abre a posibilidá de que todos os pixotos teñamos un exemplar na casa cúa calidá abondo aceptable.jueves, 1 de abril de 2021

As Figueiras medieval: as propiedades da Catedral de Mondoñedo

    Vaya por delantre qu'As Figueiras nunca perteneceron al Obispao de Mondoñedo (qu'hai por ei muitos aventureiros famentos de tarrén qu'enseguida aprovetan pra mover os marcos), pro si qu'é verdá qu'a súa catedral tía un patrimonio desadorme unde s'incluían propiedades na nosa comarca, y qu'era xestionao dende el administración das Ribeyras de Sante (el actual Sante en Trabada). 

    Era normal qu'as distintas institucióis eclesiásticas tuveran propiedades repartidas por toda a contornada fruto d'herencias, cesióis y similares. Tamén era habitual que tuveran propiedades máis lonxe del sou centro de poder, qu'había ser el caso que nos toca.  

  Esas estensióis territoriales faían imprescindible cuntar con úa búa xestión administrativa, que xeneraba abonda documentación y que, en mayor ou menor medida, chegóu hasta os nosos días.

    Nel caso da Catedral de Mondoñedo, parte d'esa documentación figura nos tumbos. Enrique Cal Pardo publicóu a trescripción de parte d'elos nel libro Tumbos del Archivo de la Catedral de Mondoñedo. Calendarios, editao pol servicio de publicacióis da Diputación Provincial de Lugo nel ano 2005. Neste libro, figuran úas poucas referencias ás aldeas qu'arrodiaban lo que máis tarde habían ser As Figueiras.

    Tamos falando en concreto de cinco localizacióis: LoysGrandasSan FelisSan Romao y Vidallún.

    Nun hai duda algúa pra identificar as aldeas indicadas, quizáis os máis desconocedores del lugar nun vinculen a heredá de San Felis col nome tradicional da praza de López Acevedo (ou de San Foliz). Esta diferenciación d'entidades tan achegadas era posible porque naquel momento nun existía como tal úa población mayor que las xuntara. 

    Tamén pode parecer chocante el nome de Vidallún. El actual nome de Viyadún é úa metátesis (el cambio del orden dos sonidos dentro dúa palabra) de Vidayún y nun ten nada que ver con vila, senon que seguramente ha vir dalgún nome propio. Un caso parecio é el que ten lugar na localidá taramundesa de Villarede, que tampouco ten que ver con vila, senon qu'a ben seguro indica a pertenencia del lugar a un Guillermo.

   Este último punto queda totalmente claro condo falan de San Romao, que nun había ser outro qu'el medieval porto de San Román, al que me gusta calificar como verdadeiro xermolo del posterior Coto das Figueiras, dende el momento en que, na Concordia entre las villas de Ribadeo y Robodero del 19 de xeneiro de 1282 y que tantas desavenencias había provocar máis tarde, obriga a cargar as mercancías que quira vender a xente del conceyo de Roboredo desde Penalva hasta San Román

   Como podedes ver, en tres das escrituras adxetiva estas propiedades como d'Entre Ambas Aguas, denominación medieval da comarca entre os ríos Eo y Navia, deixando claro que fala dos territorios máis aló del Eo (alende a agua do Heuuepertenencentes al Obispao de Uvieo (enno bispado de Ouiedo). 

 Por último, había ser interesente profundizar na referencia al término servo condo se refire as heredades, xa que las denomina seruiçaya. Polo que sei, a existencia de servos de gleva foi pequena en Asturias y Galicia, lo que nun é abondo pra refugar de plano a súa existencia, sobre todo condo hai úa referencia tan clara.

    Poño aquí as trescripción de Cal Pardo (traduzo os rexestos y polo en letra negría os topónimos locales qu'aparecen nos documentos): 

1314, xeneiro, 1. Advertencia que fixo el cabildro al canónigo García Guillelme sobre a servicialia y as heredades de Loys y de Entre Ambas Aguas.

Cal.I,fol.72v

Transcr.: Siglo XVIII, 30r-v.

Era m.ccc.1.secunda. O primeyro dia de janeyro. Seendo o sennor o bispo don Rodrigo et don Pedro Gonçalues dayan et as persoas / et  coengos de Mendonnedo en cabidoo disseron et frontaron a don Garçia Guillelme coengo que presente siia que a sua seruicaya et os / seus herdamentos de Loys et de Entre Ambas Aguas que lle deran con la amiistraçon das Ribeyras a que perteeçia que os teuese / guardados et parados en guisa que se non perdessen aa yglesia. Et esse don Garçia disso que outorgaua et conoçia que reçebera /deles os ditos herdamentos et seruiçaya con la dita amiistraçon. et prometeu et otorgou et obligousse por sy et por todos seus / bees de os dar et entregar a todo tempo en pas et en sluo aa yglesia et ao cabidoo de Mendonnedo. Testemoyas don Affonso Peres / chantre. don Martin Pelaes archidiago. don Pay Eanes maestrescola. don Roy Lopes thesoureyro. Rodrigo Eanes coengo et outros ommes boos /do cabidoo. Et eu Pedro Eanes raçoeyro et notario da yglesia de Mendonnedo.

1315, setembre, 8. El cabildro arrendóu al canónigo Fernán González a servicaya y heredades de Loys de Entre Ambas Aguas, por días da súa vida.

Cal.I, fol.97r,

Transcr.: Siglo XVIII, fol. 88v-89r

Era de mill et <ccc> 1ª et tres annos. oyto dias andados de setembro. Saban quantos esta carta viren commo nos Pedro Gonçalues /dayan et cabidoo de Mendonnedo seendo aiuntados con nosso sennor obispo en cabidoo por campaa tannida assy commo he de costume. con / otorgamento de don Garcia Guilleme coengo desse mismo lugar amiistrador dos meses das Ribeyras que presente se. arrendamos / a vos Fernan Gonçalues coengo a nossa seruicaya et herdamentos de Loys de Entre Ambas Aguas que perteeçen aos ditos / meses. por en todos uossos dias. Et auedes a dar por eles a nos et ao amiistrador que etes meses teuer dusentos / et çinquenta morabetinos cada anno desta moeda que agora corre del rey don Fernando ou a valia deles en outra moeda se esta / en vosos dias minguar ou creçer. Et o dito don Garcia deueuos esta seuicaya et herdamentos a faser desembargar / ata dia de Pascua primeyra que uen su pea de seysçentos morabetinos da dita moeda que nos peyte por nome de pea et de interesse / se assy con cumplir. Et se uos los ata este plaso non desembargar. que uos non seades teudo aa renda. Et eu / o dito Garcia Guillelme obligome por min et por todos meus bees su pea dos seysçentos morabetinos para faser desembargar ao / dito Fernan Gonçalues a dita seruicaya et herdamentos ata o plaso de Pascua sobredito. Et eu o dito Fernan Gonçalues obligo min et meus /bees para pagar a cada anno a renda sobredita commo dito he. se me esse don Garcia a sita seruicaya et herdamentos / desembargar ata o plaso ia dito. Et non deue a leixar este herdamentos nen uos non mos deuedes a toller su pea /doutros seysçentos morabetinos que peyte a parte que o non quiser cumplir aa outra parte que o cumplir por nome de pea et de interesse. Et que esto seia çerto as partes mandamos ende escriuir esta carta enno liuro do cabidoo por Pedro Eanes raçoeyro et notario / da yglesia de Mendonnedo. Testemoyas o dayan sobredito. don Affonso Peres Chantre. don Martin Pelaes archidiago de Montenegro. don Pay Eanes mestrescola. / don Roy Lopes thesoureyro et outros persoas et coengos et outros boos do cabidoo. Et eu Pedro Eanes reçoeyro et notario / sobredito a todo esto presente foy et a rogo et e por mandado das partes sobreditas escriui ende esta carta con mina mao / et en testemoyo de uerdade puge en ela meu sinal que he tal. Feyta en Vilamayor enno alpende do dito / sennor bispo na Era et dia sobreditos (Signo, en el que se lee: Petrus Iohannis notarius), 

1316, agosto, 2. Preito entrabao entre os canónigos García Fuilleme y Fernán González sobre beis de Loys, San Felis, Grandas y San Romao, máis aló del Eo

Cal.I, fol. 75r. 

Transc.: Siglo XVIII, fol.36r-v

Era de mill et ccc. et 1ª. e quatro annos. lues. ii. dias andados de agosto. Seendo o bispo don Rodrigo et don Pedro Gonçalues / dayan con las persoas et coengos de Mendonnedo enno seu alpende do bispo aiuntados en cabidoo por campaa tannida assy commo he de costume / et assignaladamente sobre contenda que era entre don García Guilleme et Fernan Gonçalves coengos desse lugar en rason dos herdamentos / do cabidoo que an en Loys et en San Felis et en Grandas et en San Romao et en seus terminos alende a agua do Heuue os / quaes perteeçen aa miistraçon das Ribeyras de que este don Garçia he miistrador. Os quaes herdamentos e o cabidoo por consentimento et /outogamento desse don Garçia arrendaron ao dito Fernan Gonçalues para en todos seus dias et por dusentos et çinquenta morabetinos cada / anno. o sobredito García Guilleme obligou ao dayan et ao cabidoo a tempo de seu finamento os ditos hardamentos de Entre Ambas Aguas liures et desembarga /dos con todas suas melloras assy commo llos deron et en mellor estado en quanto poder. Et enton esta obligaçon assy feyta et / reçebida. o dito Fernan Gonçalues rogou ao cabidoo aque lles quitassen a renta que lles destes herdamentos tinnan feyta. Et o dayan et cabidoo / a seur rogo quitaron logo a renda. et ficaron os ditos herdamentos en lo dito don Garçia assy commo tinna ante que os a esse / Fernan Gonçalues arrendassen. Et desto mandaron a min Pedro Eanes raçoeyro et notario da yglesia de Mendonnedo que escriuisse esta aquí enno / liuro do cadiboo. et eu por se mandado escriuiha  con mina nai. Et en testemoyo de uerdade puge en ela meu sinal que he tal / Os que presentes foron o dayan. don Domingo Fernandes archidiago d-Asumara. don Pay Eanes mestrescola. Rodrigo Eanes. Roy Peres. Johan / Deus et Diego Dias coengos. et outros persoas et coengos et raçoeryros de Mendonnedo. Feyta en Vilamayor na Era et dia sobreditos. (Signo, en el que se lee: Petrus Iohannis notarius).

1341, xuyín, 9. El cabildro aforóu a Ares Gómez de Villaeymir toda a heredá de Vidallum y de Grande y de Loys, sita nel término de Castropol.

Cal.I, fol. 170v.

          Transcr.: Siglo XVIII, fol.240v-241v.

Noue dias do mes de julio. Era de mill ccclxxviii anoos. Sabean quantos esta carta viren commo / nos Johan Dominges dayan et cabidoo da iglesia de Mendonnedo con outorgamento et consentimiento / d-Aras Peres coengo desde lugar et miistrador da amiistraçon das Ribeyras de Sante., por nos o dito / cabidoo que he presente et outorgante seendo ajuntados en cabido por campaa tannida en esta villa / Villamayor enno paaço de nosso sennor obispo que esta cabo do pineyro segundo auemos de huos et de custume / auendo feytos tres cabidoos para esto et oie seendo o terceyro, damos a foro jur herdeyro para sempre / a uos Aras Gomes de Villaeymir et a uossa uos toda a nossa herdade de  Vidallun et de Grande et de Loys / que ias en termino de Castropol enno bispado de Ouiedo que perteesçe aa dita amiistraçon. Et deuedes dar de / foro dos ditos herdamentos cada anno quareenta et tres libras et a quatro soldos da moeda del rey don Affonso / a vinte soldos da dita moeda cada libra et a un dineyro et terça doutra cada soldo ou moenda qeu tanto valla ao amiistrador / que fora da dita miistraçon das Ribeyras de Sante. Ete deuelos pagar en esta guisa, a meatade delas enno mes / de desenbro. et a outra meatade enno mes de febreyro primeyros siguientes en pas et es saluo cada anno por /sempre. Et o dito Aras Gomes stando presente reçebo o dito aforamento et herdamentos por la dita renta por min /et pos minna uos et outorgo de o pagar aos preditos praços cada anno por sempre os ditos dineyros eu et quen veer / en minna uos segundo dito he ao amiistrador que ora he das Ribyeras de Sante et a os outros qeu o forem daqui /adeante por sempre. Et para assy comprir et pagar obligo os ditos herdamentos con todo o bon paramento / que eu et minna uos en elles fesermos. et demays obligo o meu casal de Villaaldris con todos seus / jures et perteençcas entradas et saydas que ha et auer deue. Et nos o dito dayan et cabidoo et Aras Peres / amiistrador sobretido outrogamos de uos nos coller os ditos herdamentos nen parte delles por mays / ou por menos que nos outro de.nen por outra rason alguna a uos nen a ossa vos pagandonos o dito foro. / Et que esto seia ´certo nos as ditas partes mandamos ende faser duas cartas en hun tenor por / Johan Eanes notario de Villamayor. et nos o dito dayan et cabidoo mandamos seelar a uossa con seello / do dito Aras Peres. Feyts en Villamayor enno dito lugar por testemoyas que foron presentes dom Ruy Peres arcidiago / de Viueyro. Fernan Fernandes d-Aguiar Garçia Peres et Franciaso Eanes coengos de Mendonnedo. Fernan Peres de / Meyra raçoeyro desse lugar. Affonso Dias d-Asança Pedro Dias de Couelas et outros. Et eu Johan / Eanes notario publico do bispo en Villmayor a esto que dito he presente fuy. con las ditas testemoyas / et esta carta scriui para o dita Aras Gomes por mandado das ditas partes et puge y meu signal /que tal he. en testemoyo de verdade.

Este he o traslado da sobredita carta a qual eu Johan Affonso raçoeyroi et notario da iglesia de Menddonnedo / ui scripta enna maneyra sobredita por Johan Eanes notario sobredito et signada con seu signal segunto / por ella apparesçia et seellada con o seello do dito Aras Peres con çera pendente. et a rogo de Aras Peres /coengo de Mendonnedo a dita carta (carta) en este liuro do cabidoo de veruo a veruo por minna mao trasladey / et en este traslado subscriui et en testemoyo de verdade puge meu nome et signal que tal he. Feyto este traslado en Villamayor iii dias de febreyro Era de mil. ccos et 1xxxx et /hun (1353) annos. Testemoyas que presentes foro et que a dita carta viron dom Ruy Sanchez dayam / Garçia Peres. Beyto Martines. Aras Peres. Ruy Dias Johan Peres coengos de Mendonnedo. (Signo)

 

sábado, 9 de enero de 2021

Manuel Fernández: un héroe del Mar d'Irlanda

 Tamos nel ano 1902, é el 10 d'outubre, el queche Pandora leva mineral dende Plymouth, nel sur d'Inglaterra, hasta Garston, mui cerquía da ciudá de Liverpool, nel norte del país.

    Nun momento da travesía,  úa forte vaga de mar fai qu'el barco quede sin velas nin goberno. Acude axudar el vapor Santanderino, con matrícula de Bilbao, que rescata a tripulación. De primeiras intentan salvar tamén el barco y a carga, pro el mal tempo obrígalos a deixar que se vaya a pique.

    Al parecer, nel rescate afogáse el contramaestre del barco español al caer al mar el bote salvavidas condo lo subían a bordo (nel Atlas del Léxico Marinero de Asturias, Emilio Barriuso recoye el de nostramo como nome tradicional pra 'contramaestre' nas Figueiras y en algún porto máis).

    En novembre d'ese mesmo ano, el Ministerio de Fomento británico (the Board of Trade), dáyes úa medaya de prata y dúas libras esterlinas a seis tripulantes del vapor español, entre os que taba el mariñeiro Manuel Fernández, natural das Figueiras, reconocendo os sous servicios nel salvamento da tripulación del queche. 

    Pese a qu'el título da entrada pode parecer esaxerao, seguramente el rescate nos mares del Norte, que muitos mariñeiros das Figueiras conocen, ben merecía a medaya.

Nova da medaya, La Correspondencia Gallega, 01/09/1903

     Fontes:

- The Shields Daily Gazette, 14/10/1902, Shields.
- La Vida Marítima, 20/10/1902, Madrid.
- The Daily News, 10/11/1902, Londres.
- La Correspondencia Gallega, "Recompensa a un español",  01/09/1903, A Coruña.


viernes, 9 de octubre de 2020

Os mapas del interrogatorio de Tomás López

    Seguro qu’algúa vez ouguisteis falar de Tomás López: el máis importante xeográfo y cartógrafo español del siglo XVIII, con obras ben conocidas pral que ye guste un pouco a cartografía.

    Nel último cuarto del siglo XVIII, Tomás López mandóu un interrogatorio con quince perguntas a autoridades da provincia, curas das parroquias máis que nada. Dicimos que foi nel último cuarto del siglo porque as fechas del interrogatorio prá provincia d’Asturias son mui estensas: van dende úas poucas na década de 1770 hasta a década de 1790 unde se recoyen a mayoría.

     Son 43 os conceyos que responden al interrogatorio. Da nosa terra son Bual, Castripol, Cuaña, El Franco, Grandas, Ibias, Navia, San Tiso d’Abres y Vilanova d’Ozcos. En muitos dos casos as respostas manuscritas levan apareyao un croquis del conceyo feito pol informante. 

   As respostas a os interrogatorios, que se xuntaron baxo a denominación de Diccionario Geográfico de Tomás López, perderónse y nun se soupo d’elos durante muitos anos, hasta qu’apareceron núa subasta en París en 1894. Tampouco nun se sabe cómo chegaron á Biblioteca Nacional d’España (BNE), unde se poden consultar hoi día os fondos. 

   Nun se tein demasiao estudiadas as respostas asturianas. Merinero y Barrientos fixeron úa publicación d’elas en 1992: incluyen as respostas por escrito y os mapas dos informantes, pro non os croquis que fai el propio López nas cuartiyas das respostas, que deixan fóra. Tamén López Gómez asegura nun artículo en 1996 qu’as respostas d’Asturias nun levan croquis del propio cartógrafo, condo, como vedes, nun é así. 

   Nun podemos saber esactamente el ano en que López fixo el croquis. As respostas de Castripol son de 1797, as de Vilanova d’Ozcos de 1793, San Tiso d’Abres de 1796 y El Franco de 1772. Entendemos que, por unde se localiza, ten que ser feito despós das respostas de Castripol.

   El actual dixitalización na BNE permite afondar nel estudio das mesmas. Aquí tedes el enlace por se vos apetece botarye un oyo:  http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000013476_1 

   Estas primeiras tres imaxes son el croquis qu’el  propio cartógrafo fai nas cuartiyas del conceyo de Castripol y dúas vistas en detalle del mesmo pra velo miyor (imaxes 1, 2 y 3) 


Imaxe 1. Croquis de Tomás Lopez da información del Conceyo de Castripol. Páxina 127 da dixitalización da BNE.


Imaxe 2. Detalle da zona norte del croquis.


Imaxe 3. Detalle da zona sur del croquis.

    A cuarta imaxe é el croquis (máis ben mapa, neste caso) que ye manda en  1797 Pedro Canel Acevedo, de Salave de Castropol,  de toda a zona occidental asturiana entre L.luarca y Ribadeo. Este mapa si foi publicao por Merinero y Barrientos.

    Entendemos, pola carta qu’acompaña el escrito, que ta feita en 1797. Ben puidera ser que Canel intente completar el mapa d’Asturias que publicara López en 1777 (mui probablemente basao nel qu’en 1772 fai Jacinto Abella Fuertes, qu’era de Caneiru, en Valdés, y, polo tanto, ben conocedor da zona).

   Esta é sin duda a representación cartográfica máis real da comarca occidental asturiana hasta ese momento. É mui completa en conto a lugares y poblos, y afonda tamén noutros datos como a situación de fornos de cal (na Lieira) ou a de algúas ferrerías (Nafaría, Meredo, A Viguía y Boimouro); tamén indica os portos y algún dato máis.

     Nel mapa nun figuran os camíos, pro si os ríos: einda chama Río de Miranda al Río Eo y á Ría del Eo chamaye Ría de la Vega, como se pode ver na imaxe númaro 5, anque nas descripcióis dos conceyos figura sempre Río Eo pra darye nome al río y en máis d’úa ocasión Ría de Ribadeo pra chamarye a ría.


                                  Imaxe 4. Mapa de Pedro Canel de Acevedo. Páxina 354 da dixitalización da BNE.

Imaxe 5. Detalle da zona entre Ribadeo y El Franco.

     A lectura dos testos de todos os conceyos occidentales é ben interesante y merecedora d’un estudio máis grande. A propia carta qu’acompaña al mapa de Pedro Canel aclara puntos da elaboración del mesmo (podese ver nas páxinas 352 y 353 da dixitalización da BNE) y a descripción del Franco que fai el cura de Valdepares é lamar de completa, incluíndo apartaos sobre a economía y a historia del Conceyo. A de Salime é tamén mui completa y el mapa merece a pena miralo en detalle (imaxe 7). 

     

Imaxen 6. Mapa del conceyo de Cuaña. Páxina 149 da dixitalización da BNE.

Imaxen 7. Conceyo de Salime. Páxina 383 da dixitalización da BNE.

   Parece claro que, pra os que tamos interesaos nel estudio da historia, a toponimia y el saber en xeneral sobre el Navia-Eo é necesaria a elaboración d'úa monografia sobre este tema y el análisis detallao del contido dos papeles del Diccionario. De momento, esta é úa chamada d'atención pra que nun s'esqueiza a súa esistencia. 

Bibliografía:

 LÓPEZ, Tomas (siglo XVIII), Diccionario Geográfico de España: Asturias,   http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000013476_1

 LÓPEZ GÓMEZ, Antonio (1996): “El método cartográfico de Tomás López. El interrogatorio y los mapas de España, Estudios Geográficos”, Vol 57 Num 225, CSIC,  http://estudiosgeograficos.revistas.csic.es/

 MERINERO, María Jesús y Gonzalo BARRIENTOS (1992): Asturias según los asturianos del último setecientos (respuestas al interrogatorio de Tomás López), Servicio de Publicacióis del Principao d’Asturias, Uviéu.

 
lunes, 22 de junio de 2020

Postales da Ría del Eo


     Poño aquí úas poucas postales da mía colección. Neste caso xunto as que fain referencia á Ría del Eo.

    As dúas máis veyas xa son conocidas hai tempo. Forman parte da colección Ría Eo que publicóu a Unión Postal Universal  y das qu'hai abondas máis de todos os lugares da ría (pro poño solo as qu'eu teño; outro día hei faer úa entrada coas qu'hai por ei).

    D'esta colección Ría Eo amañarónse dúas series. As fotos da Serie A son máis veyas; tán feitas por Jean Laurent, que morréu en 1866, como nas fotos pon Laurent & CIA pode ser qu'algún fotógrafo del sou equipo seguira faendo fotos y señan algo máis veyas, pro nun parece que fose así. Das da Serie B, qu'é a que nos interesa hoi, nun sabemos el fotógrafo; pola rede hai algúa con matasellos y fecha de 1910, col ben puidera ser ese, ou outro anterior, el ano da súa publicación.


A Lagúa hacia 1910

     Na primeira d'elas podemos ver A Lagúa, nas Figueiras, y é ben interesante polos labores da xente que nela vemos: os carros del pais coa gancela, un par de muyeres lavando roupa na lagúa y varios nenos "de xente ben" dando un paseo; tamen algúa persona nel parque (quizáis pola pucha un militar ou un marino), que xa taba cercao, mirando pral fotógrafo. As casas, como é habitual nas fotos antiguas das Figueiras: miserables, y a fábrica ben nova, agá polas chaminías, que tein a marca da cinza.


A Talaya

  A segunda das postales d'esta colección é a da Talaya (este é el nome correcto en galego-asturiano, A Talaya, anque nun tamos avezaos velo así escrito). Na postal podemos ver un peteiro de xente, todos homes, nos pés da capiya de San Román. Polas puchas quizáis pódamos pensar que dalgún é marino. Choca tamén ver dalgún bombin y nel calzao podemos estremar dalgús zocos. Nos xardíos vense árboles prantaos de ben pouco.


A Ría del Eo, 1934, delanteira


    A terceira d'elas é úa postal que ye manda desde Castripol Serafín Pérez a "la niña Vicenta Palanea", de Burjasot (Valencia), el 28 de mayo de 1934. A postal nun ten título y usa el francés na súa traseira; nun conozo máis datos. El texto del róves é ben interesante: "Ahí le envio una vista de Ribadeo, la desembocadura rio Eo: a la derecha Asturias y Galicia, a la izquierda". Pro inda é máis interesante as anotacióis que fixo Serafin Pérez na portada identificando Ribadeo, Galicia, Asturias, a desembocadura del Eo y a ría del Eo. Por certo: nel primeiro plano vemos un barco fondiao al lao de Castripol, nun sito qu'hoi parécenos imposible.

A Ría del Eo, 1934, traseira

Ría del Eo, reportajes gráficos Saez

  A cuarta das postales debe ser dos anos cincuenta del siglo XX; nun teño máis datos qu'a mía intuición. El editor é, según el sello que trai na traseira, Reportajes Gráficos Saez, con dirección c/ Rodriguez Murias 21, Ribadeo.

Ribadeo: Plano de la Ría, Ediciones CAPE-Ribadeo

    El última postal é pra min a máis interesante. El ano de publicación ten que tar cerca a 1972, que foi condo abriron a linia de tren entre A Veiga y Luarca. Como el nome indica, é un plano da Ría del Eo coas cuatro vilas y as comunicacióis qu'existian entre elas por terra.

    Al cabo, as postales son interesantes elas solas, pro tráigolas aquí pola antigüedá que tein nel uso del nome Ría del Eo, algo que dalgún s'empeña en negar. Tamén é interesante que polo menos as dúas últimas tán publicadas en Ribadeo y os editores nun tein vergonza en usar el nome "asturiano" (algo que tamen pasaba nos periódicos que se publicaban en Ribadeo). Quede polo menos el archivo gráfico pra que lo poda ver todo el mundo.    


sábado, 28 de marzo de 2020

El remo nas Figueiras: El Peña del Mar (II)

Logo del Club Peña del Mar.  Despos daquelos triunfos en bateles, el Peña del Mar el Peña del Mar empezóu a competir en categorías inferiores de banco móvil. Pra promocionar el banco móvil, a Federación Española de Remo premiaba a os campióis del Campionato d'Asturias de Bateles con embarcacióis, fruto daquelas victorias el club conseguiu a propiedá de algúos skiffes y doble-sculls.
    Deste xeito, as categorías infantil y cadete del club habían medrar con nenos nacidos na década dos anos 60. A competición había levarlos a participar en regatas en Sevilla, Vigo ou Mequinenza, sin duda úa aventura pra mocedá pixota que participaba nas mesmas.
    El orixen das embarcacióis deu lugar en 1980 a úa riña entre el Club y a Federación Asturiana de Remo, xa qu'a recompensa pr'os campióis asturianos de doble-scull en categoría cadete del ano 1979 (campionato que ganaran os das Figueiras), úa embarcación "dos-con", fora entregada al club de Navia en secreto, pese a nun ganar a regata, meses máis tarde a maniobra viu a luz y a embarcación pasóu a os sous lexitimos propietarios.
     El Club ha seguir participando en regatas hasta el ano 1982, y aquí termina a historia del Peña del Mar de Figueiras.Anos más tarde adquiriuse úa barquilla, pensó que la compróu pola Comisión de Festas, na que a mocedá participou na algúa regata pola contornada y qu'hasta hay ben pouco usaban uos chavales de Navia (nun sei si siguen usandola), aunque nunca máis se formóu un club como tal.
1979. Arriba: Nardo, Manolo y Legazpi. Abaxo: Bane y Pedro.
1982. Castropol. Josito, Ignacio, Avelino, Josito, Manolo, Pedro y Fran.

Julio recibindo un trofeo de Marino
1978.Licencia cadete de Mari Carmen Martínez Soto, úa das primeiras licencias de remo femenino en Asturias.